Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

De publicatie People and the Earth, met 23 infographics over de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, is gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Museon in Den Haag. De mondiale uitdagingen om duurzaam om te gaan met voedsel, water, land en energie zijn complex vanwege de onderlinge verwevenheid. In infographics wordt de mondiale samenhang zichtbaar gemaakt en helder verbeeld welke mogelijke oplossingen er zijn om te komen tot een duurzame wereld. Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), heeft het eerste exemplaar overhandigd aan Christiaan Rebergen, DG Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bijdragen aan mondiale doelen duurzame ontwikkeling

Nederland heeft veel kennis op het gebied van voedselproductie, waterbeheer en duurzame handel. Hiermee kunnen we bijdragen aan het realiseren van de mondiale doelen voor duurzame ontwikkeling, zowel binnen Nederland als internationaal. Voor het bereiken van de doelen is het van belang om te streven naar inclusieve groene groei – groei waarbij rekening wordt gehouden met natuur, milieu en een eerlijke verdeling.

In de  infographics zoomt het PBL niet alleen in op de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen, ze laten ook oplossingen en spanningsvelden zien. Bij meerdere oplossingen speelt de leefomgeving een relevante rol, en daarom staat de wederzijdse afhankelijkheid tussen mens en aarde centraal. Het boekje is bedoeld om de mondiale verwevenheid en complexiteit van uitdagingen te duiden en de discussie aan te wakkeren om te komen tot een meer duurzame wereld.

Link to infographic: ''

Link to infographic: 2''

The biosphere is valuable to us in many ways, some of which are more easily visible than others. Human beings are an integral part of it and fundamentally depend on the Earth’s capacity to provide services for human development and well-being from local community levels to the global level of the biosphere.

Verstedelijking zet door en geeft risico’s

Eén van de 23 infographics laat zien dat van de wereldbevolking in 2050 (9 miljoen mensen) naar verwachting 70% in een stedelijke omgeving zal wonen. In ontwikkelingslanden wordt naar verwachting de trek naar de stad het grootst, met name in Sub Sahara waar veel mensen in sloppenwijken wonen. De verstedelijking leidt daar tot risico’s en creëert bijvoorbeeld problemen met voedsel- en energievoorziening, en in rivierdelta’s tot overstromingsrisico’s.

Link to infographic: ''

Link to infographic: 2''

Applying integrated flood protection measures can strongly reduce both the number of people and the economic value that is at risk in case of flooding. There are a large number of potential measures for reducing urban flood risk.

Groeiende behoefte aan land voor verschillende doelen

Een belangrijk spanningsveld tussen mens en aarde ligt op het terrein van landgebruik voor voedsel, water en energie bij een steeds groeiende wereldbevolking – waarbij ook nog eens de welvaart en toegang tot natuurlijke hulpbronnen ongelijk zijn verdeeld. Bij de huidige ontwikkelingen zal steeds meer land voor de landbouw worden bestemd en tegelijkertijd gaat de geschiktheid van het land voor productiedoelen erop achteruit door slecht beheer en door klimaatverandering.

Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voorzien van voldoende voedsel, materialen, duurzaam opgewekte energie en tegelijkertijd ruimte te reserveren voor natuur en biodiversiteit is het nodig om het gebruik van land voor verschillende behoeftes goed te regelen, dat wil zeggen duurzaam en eerlijk.

Link to infographic: ''

Link to infographic: 2''

Samenwerking cruciaal voor mondiale duurzaamheidsdoelen

Om de mondiale duurzaamheidsdoelen te bereiken werken overheden, steden, bedrijfsleven, NGO’s en financiële instellingen steeds meer samen. Op financieel gebied bijvoorbeeld is er een duidelijke noodzaak voor publieke en private partijen om meer samen te werken. Enerzijds om de benodigde investeringen in groene en inclusieve projecten met brede publieke belangen tot stand te brengen, en anderzijds omdat het nodig is dat financiële risico’s worden opgevangen.

Link to infographic: ''

Link to infographic: 2''

Bridging the finance gap requires investment partnerships to pool and manage financing and to create a knowledge sharing environment to reduce uncertainties and perceived investment risks.

Share Button