Naar aanleiding van een Woo-verzoek van NU.nl heeft de NEa de CO2-efficiëntiecijfers van individuele installaties openbaar gemaakt. De CO2-efficiëntie geeft een indicatie van hoeveel ton CO2 een installatie uitstoot per ton geproduceerd product afgezet tegen een Europese maatstaf (benchmark). Nu.nl heeft de cijfers geanalyseerd en concludeerde daaruit dat industriële giganten als Shell, BP en chemiebedrijf Dow een veel grotere klimaatimpact hebben dan hun concurrenten. De bedrijven produceren minder efficiënt, waardoor ze jaarlijks vele honderdduizenden extra tonnen CO2 uitstoten.

Het EU ETS

De installaties in Nederland die onder het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, stoten broeikasgassen uit. Deze uitstoot wordt gemonitord en jaarlijks gerapporteerd aan de NEa. Voor elke ton CO2 (equivalent) die een installatie jaarlijks uitstoot moet één emissierecht worden ingeleverd. Deze emissierechten kunnen worden gekocht op veilingen van de overheid maar ook direct van andere installaties en bedrijven.

Een deel van de installaties onder het EU ETS krijgt gratis emissierechten. Hoeveel gratis emissierechten een installatie krijgt is afhankelijk van de activiteiten en van zogeheten benchmarks.

Benchmarks

Een EU ETS benchmark is een maatstaf voor de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het productieproces van een vaste hoeveelheid van een specifiek product (meestal ton CO2 per ton geproduceerd product). De huidige benchmarks zijn op 12 maart 2021 vastgesteld door de Europese Commissie. Deze benchmarks gelden voor de periode 2021-2025.

In totaal zijn er 55 verschillende benchmarks. Waarvan er 52 specifiek betrekking hebben op een product, zoals bijvoorbeeld aluminium of cementklinker. Naast de 52 productbenchmarks is er ook nog een benchmark voor brandstof, een benchmark voor warmte en een benchmark voor procesemissies.

De benchmarks zijn vastgesteld op basis van gegevens die zijn aangeleverd over de periode 2016-2017. Deze gegevens heeft de Commissie gebruikt om de 10% meest CO2-efficiënt presterende installaties in een bedrijfstak te identificeren. De best presterende installaties zijn hier dus de installaties met de laagste CO2-uitstoot per ton product. De benchmark van een bepaald product is gebaseerd op de gemiddelde prestatie van de beste 10% van installaties die dat product maken.

Gratis emissierechten

Installaties die op benchmarkniveau produceren krijgen al hun emissierechten gratis. Installaties die beter presteren dan de benchmark krijgen méér emissierechten dan ze nodig hebben. Als een installatie ver onder benchmarkniveau produceert zal het juist veel emissierechten moeten aankopen. Op deze manier krijgt CO2-uitstoot een prijs en stimuleert het EU ETS innovatie en schonere productieprocessen.

De NEa publiceerde eerder al over de CO2-efficïentie van verschillende sectoren en de industrie als geheel.

Lees het artikel van Nu.nl met de analyse