Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2004

In mijn brief van 15 april 2004 (26 485, nr. 27) heb ik aangekondigd dat ik verder zou overleggen met het NIDO over de wijze waarop de opgebouwde kennis en expertise van het NIDO kan worden benut en overgedragen.Dit overleg is inmiddels afgerond. Mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken wil ik u informeren op welke wijze dit wordtgerealiseerd.

De door NIDO opgebouwde kennis van en ervaring met duurzame ontwikkeling wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het nieuw opgerichte Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te Utrecht.
Met ingang van 1 oktober wordt ook het lopende NIDO-programma Ã??Duurzaam Ondernemen in Internationale ContextÃ?? gekoppeld aan het Kenniscentrum MVO. Een ander initiatief is de voorbereiding van een programma Ã??Duurzaam Ondernemen en Innoveren in Noord NederlandÃ??.
Per 1 januari 2005 start een Competentie Centrum Transities (CCT) waarin de kennis en expertise van NIDO wordt ingebracht. VROM, TNO, SenterNovem en Kennisnetwerk Systeem Innovaties (KSI) zijn de oprichters van het CCT, dat wordt ondergebracht bij SenterNovem te Utrecht.
Het CCT wordt een schakel- en coördinatiepunt voor de brede uitwisseling van kennis tussen de praktijkorganisaties, beleidsmakers en wetenschappers die zich bezighouden met de maatschappelijke transitie naar een duurzame samenleving.
Met deze uitkomst van de gesprekken is de kennis en ervaring van NIDO op het gebied van duurzame ontwikkeling veiliggesteld.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P. L. B. A. van Geel