De komst van een blauwewaterstoffabriek in Den Helder is een stap dichterbij. Er komt een onderzoek om de haalbaarheid ervan in kaart te brengen. Betrokken overheden en marktpartijen hebben dat afgesproken in een Intentieovereenkomst Blauwe waterstof Den Helder. Blauwe waterstof is een schonere energiebron doordat de CO2 die vrijkomt bij de productie wordt afgevangen en opgeslagen.

Recent ondertekende een groot aantal partijen een overeenkomst om grootschalige productie van Blauwe waterstof in Den Helder te onderzoeken. Daarmee speelt Noord-Holland Noord in op het kabinetsbeleid. Het kabinet heeft recent de Kabinetsvisie waterstof en Routekaart Groen Gas naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) zal binnenkort het gesprek met het kabinet over beide documenten gaan voeren.

Intententieovereenkomst is getekend

Deze intentieovereenkomst is ondertekend door de NAM, Gasunie, GasTerra, Port of Den Helder, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Gemeente Den Helder, Provincie Noord-Holland en New Energy Coalition. De partijen hebben met elkaar afgesproken een eerste verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van de aanleg van een grootschalige waterstoffabriek in Den Helder.

In de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland wordt Den Helder als een belangrijke aanjager voor de energietransitie gepositioneerd. Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: ‘’Noord-Holland zit midden in de energietransitie. Dat is een gigantische operatie voor heel Nederland. We moeten op een andere manier aan onze energie komen om de klimaatdoelstellingen te halen. Ik ben blij dat we met deze verschillende partijen gaan kijken naar de haalbaarheid van een blauwe waterstoffabriek in Den Helder. Het is daarmee ook een mooi voorbeeld van de kansen die de energietransitie biedt.’’

Belangrijke rol voor havens

De havens van Amsterdam, Groningen en Den Helder hebben een belangrijke rol te spelen in het aan land brengen van groene energie vanaf de windparken op zee. Waterstof gaat daarbij een grote rol spelen. Om die toekomstige taak kracht bij te zetten zijn deze drie havens een samenwerkingsverband aangegaan onder de noemer Hydroports. De Hydroports hebben de ambitie om bij te dragen aan het optimaliseren van de infrastructuur voor de toekomstige waterstofeconomie. De ontwikkeling van een productiefaciliteit voor blauwe waterstof in Den Helder is daarbij van strategisch belang.

Wethouder Kees Visser: “De productie van blauwe waterstof in Den Helder biedt veel economische kansen en werkgelegenheid voor de regio Noord-Holland Noord. Ook kan de regio dan nog beter bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, temeer wanneer Den Helder op termijn tevens een belangrijke rol zal spelen bij de doorvoer van de groene waterstof die geproduceerd gaat worden door windparken op zee. Een recente studie van ECN part of TNO heeft het belang van Den Helder als schakel voor de energietransitie onlangs bevestigd.

Rol blauwe waterstof in energietransitie

Waterstof is bij uitstek geschikt om doelstellingen rondom de Nederlandse energietransitie te behalen. Het zal als energiedrager een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Het waterstofgas kan geproduceerd worden met groene energie van de (grote) windmolenparken op zee, die in de komende decennia gebouwd gaan worden. Maar ook nu al kan waterstof geproduceerd worden uit aardgas. Bij dit proces komt CO2 vrij, dat tijdens de productie kan worden afgevangen en opgeslagen in de lege gasvelden van de Noordzee. Daarmee wordt voorkomen dat de CO2 vrijkomt in de atmosfeer. Waterstof dat op deze manier wordt geproduceerd is klimaatneutraal en heet blauwe waterstof. Den Helder heeft een goede positie voor blauwewaterstofproductie door de beschikbaarheid van bestaande gasinfrastructuur voor het transport van waterstof. Ook gunstig is de nabijheid van de Noordzee voor de opslag van CO2.