Volgend jaar presenteert de Beleidsgroep Duurzaamheid van de VNCI tijdens een stakeholdersdialoog een aantal doelstellingen voor een duurzame toekomst van de Nederlandse chemische industrie. “Het moet echt een dialoog worden, zodat we daarna kunnen zeggen: dit is onze gezamenlijke ambitie”, aldus voorzitter Dessa Langevoort.

De Nederlandse chemie heeft zichzelf een aantal stevige ambities opgelegd. Zo moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80-95 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990 en moet Nederland in 2050 in de top-3 staan van producenten van duurzame materialen en oplossingen. “Maar onze leden hebben naast vergezichten ook behoefte aan concrete acties”, aldus Sjoerd Looijs, senior beleidsmedewerker Responsible Care en Duurzaamheid bij de VNCI.

Hierin ligt een schone taak voor de Beleidsgroep Duurzaamheid. Deze is eind 2016 opgericht (als vervolg op de Werkgroep Responsible Care) en werkt sindsdien gestaag en in relatieve luwte aan een aantal concrete doelstellingen. Volgens Looijs zijn er veel raakvlakken met de al langer bestaande VNCI-beleidsgroepen die zich ook met specifieke onderdelen van duurzaamheid bezighouden, zoals de BG Energie & Klimaat en BG VGM. “Voor de Beleidsgroep Duurzaamheid zijn daarom vooral strategische denkers op duurzaamheidsgebied uit de achterban aangetrokken.”

“Onze leden hebben naast vergezichten ook behoefte aan concrete acties”

Verenigde Naties

Voorzitter is Dessa Langevoort, in het dagelijks leven hoofd Corporate Communications & Government Relations Country Cluster Benelux bij BASF. “Iedereen is super-enthousiast en zeer gemotiveerd”, zo omschrijft zij de sfeer binnen de groep. Uit eerdere sessies met leden zijn drie actielijnen voortgekomen die invulling moeten geven aan de duurzame toekomst:

  • 1) Low carbon economie
  • 2) Minimale impact chemie op mens en milieu
  • 3) Bijdrage van de sector aan welzijn en welvaart.

Aan deze drie actielijnen worden een aantal van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties gekoppeld. Deze SGD’s moeten de wereld tot ‘een betere plek’ maken in 2030. Het belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs, schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en klimaatverandering.

Zo zijn aan de doelstelling ‘Low carbon economie’ de SGD’s ‘Climate action’ en ‘Affordable and clean energy’ gekoppeld. Aan ‘Minimale impact op mens en milieu’ zijn onder meer ‘Life below water’ en ‘Responsible consumption and production’ gekoppeld.

Breder terrein

Mede aan de hand van de SDG’s maakt de beleidsgroep momenteel samen met andere VNCI-beleidsgroepen en ondersteund door externe duurzaamheidsexperts concreet wat er nodig is om de drie actielijnen te kunnen uitvoeren. Dat gebeurt in drie gelijknamige focus- groepen. “Wat betekent een en ander voor de Nederlandse chemische industrie, daar kijken we nu naar”, aldus Langevoort. Volgens haar staat de BG Duurzaamheid niet boven de andere beleidsgroepen, maar vervult deze een coördinerende rol ertussen en ernaast. “We bestrijken een breder terrein en kijken verder. We kijken waar nog onderwerpen liggen die we niet in andere beleidsgroepen bekijken.”

Zo constateerde de focusgroep ‘Low carbon economie’ dat in de Routekaart 2050 een van de zes oplossingsrichtingen, ontwikkeling van duurzame producten, te weinig wordt uitgewerkt. “Hoe kan de chemie ook een bijdrage aan duurzaamheid leveren, bijvoorbeeld via isolatie in de bouw of in de auto-industrie via lichtere materialen.”

De BG Duurzaamheid en de BG Energie & Klimaat hebben vervolgens de koppen bij elkaar gestoken om te kijken hoe hier verder invulling aan te geven. De BG Energie & Klimaat blijft de ‘trekker’. Langevoort: “Daar zit de expertise.”

Ook bij de toekomstplannen van de BG VGM werden aanvullingen geconstateerd op het gebied van duurzaamheid. Er is nu wel het project Duurzame Veiligheid 2030, dat gericht is op nul incidenten in 2030, maar doelen voor milieu en gezondheid ontbreken tot nog toe. Hierover voeren de BG VGM en de focusgroep ‘Minimale impact op mens en milieu’ momenteel overleg.

Iedereen meekrijgen

De derde actielijn en focusgroep, ‘Bijdrage aan welzijn en welvaart’, is de enige die intern bij de VNCI geen klankbord heeft. In de Visie 2030 van de VNCI staan wel ambities over de bijdrage aan welvaart, maar ambities zijn nog geen concrete doelstellingen. Om deze te concretiseren, ook op het gebied van welzijn, worden externe experts vanuit onder meer de wetenschap ingeschakeld. “We zitten binnenkort ook met MVO Nederland aan tafel, voor een kritische blik”, aldus Langevoort, die zelf in deze focusgroep participeert.

In het tweede kwartaal van 2018 worden de doelstellingen van de drie actielijnen gepresenteerd tijdens een brede stakeholdersdialoog. “We willen peilen of we op de goede weg zitten en of het plan ambitieus genoeg is”, aldus Langevoort. “Het moet echt een dialoog worden, zodat we het nog kunnen aanpassen en we uiteindelijk iedereen meekrijgen en kunnen zeggen: dit is onze gezamenlijke ambitie.” De laatste faseis dat het dagelijks bestuur het goedkeurt en de sector er invulling aan geeft.

De chemie kan de wereld duurzamer maken, aldus Langevoort. “Is daarvoor zelfs onmisbaar. Wij hebben de oplossingen in huis.

Tekst: Igor Znidarsic