Bedrijven merken steeds vaker dat hun maatschappelijke prestaties invloed hebben op het resultaat van de onderneming en daarmee op hun aandeelhouderswaarde. Als gevolg van nieuwe regelgeving, toenemende invloed van stakeholders en snelveranderende marktdynamiek zullen ondernemingen in toenemende mate worden afgerekend op en beloond voor de wijze waarop zij bijvoorbeeld omgaan met milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en klimaatverandering.

“Beprijzen vindt op directe en indirecte wijze plaats”, zegt Barend van Bergen, partner bij KPMG. Van Bergen: “Direct in de vorm van nieuwe belastingen en heffingen en indirect bijvoorbeeld door schaarste van grondstoffen”. Ook zullen bedrijven vaker te maken krijgen met sancties opgelegd door lokale autoriteiten, zoals het stopzetten van de productie vanwege bovenmatige vervuiling of ongezonde werkomstandigheden.

Bedrijven die anticiperen en actief inspelen op deze veranderende wereld kunnen competitief voordeel behalen en daarmee hun bedrijfswaarde optimaliseren. Dit betekent dat factoren, die vroeger nauwelijks van invloed waren op de winst en het risicoprofiel van ondernemingen, gevolgen gaan hebben voor de aandeelhouderswaarde.”

‘True Value’ methodologie
KPMG heeft met zijn nieuwe ‘True Value’ methodologie in kaart gebracht hoe maatschappelijk gedrag van bedrijven van invloed kan zijn op hun toekomstige bedrijfsresultaten. KPMG laat hiermee zien hoe bedrijven hun risicoprofiel kunnen verlagen, kosten kunnen besparen en nieuwe markten kunnen betreden.

Van Bergen: “Voor een aantal sectoren en bedrijven hebben wij gekeken hoe factoren buiten de ondernemingen over vijf tot vijftien jaar zullen uitwerken op het uiteindelijke resultaat en daarmee op de aandeelhouderswaarde van de onderneming. Om een voorbeeld te geven: een brouwerij in India levert een positieve bijdrage aan de omgeving in de vorm van salarissen en belastingen en het opleiden van gerstboeren, waardoor zij productiever kunnen zijn, meer inkomsten kunnen genereren en de kwaliteit van het leven kunnen verbeteren.

Positief is ook dat het bedrijf afval omzet in biomassa en voor hernieuwbare elektriciteit zorgt, dat voor een deel naar de bevolking gaat. De negatieve invloed van de bedrijfsvoering uit zich echter met name in de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van schaars water en gebrekkige arbeidsomstandigheden, waardoor de onderneming met fors hogere kosten en mogelijke sancties zal worden geconfronteerd. In het geval van deze brouwerij zou de huidige winstmarge van 5% volledig verdampen en uiteindelijk resulteren in een verlies van 4%.”

Groter beroep op natuurlijke hulpbronnen
Van Bergen constateert dat bedrijven een steeds grotere invloed hebben op de samenleving, zowel positief als negatief. Van Bergen: “Bedrijven leveren immers diensten en producten, dragen belastingen af en zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. Op deze manier hebben zij ervoor gezorgd dat miljoenen mensen niet langer in armoede leven.

Maar deze bijdrage aan de samenleving kent ook een keerzijde. In hun bedrijfsvoering doen de ondernemingen ook een steeds groter beroep op natuurlijke hulpbronnen, waardoor schade aan mens en milieu kan ontstaan. Het gevolg hiervan is dat bedrijven steeds vaker te maken hebben met maatschappelijke druk en hogere kosten.

De creatie of reductie van maatschappelijke waarde is dan ook van steeds grotere invloed op de aandeelhouderswaarde die een onderneming schept. Alleen bedrijven die anticiperen op de maatschappelijke waarde die zij creëren zullen in staat zijn hun huidige én toekomstige aandeelhouderswaarde zeker te stellen.”

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.