Bedrijven onderschatten de sociale en milieurisico’s van de producten die zij in verre landen laten maken. Zo denkt slechts 20 procent van de bedrijven dat armoede in hun sector speelt, een derde dat grondstoffenschaarste speelt en de helft is zich bewust van mensenrechtenvraagstukken in de sector.

Vooral bedrijven in de retail en producenten van consumentenproducten zijn te passief in het inspelen op internationale vraagstukken op het gebied van arbeid en milieu. Juist het sterke internationale karakter van de Nederlandse economie maakt ons kwetsbaar voor een te afwachtende houding. Dat stelt MVO Nederland naar aanleiding van de MVO Monitor 2015 die zij deze week uitbrengt in het kader van de Week van de Ondernemer.

Uit het onderzoek onder zo’n 1000 Nederlandse bedrijven in 13 sectoren blijkt dat ruim tweederde van hen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) doet. In de meeste gevallen gaat het om bescheiden activiteiten in de sfeer van afvalscheiding, energiebesparing en het aanbieden van stageplekken. Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen vallen echter ook duurzame en gezonde producten, het respecteren van mensenrechten en arbeidsomstandigheden in de productieketen en een leefbaar loon voor de medewerkers ver weg. Uit de MVO Monitor 2015 blijkt dat deze onderwerpen slechts door een beperkte groep van bedrijven met ambitie worden opgepakt.

Onverantwoorde risico’s

De meerderheid van de bedrijven neemt geen maatregelen om de veiligheid en een leefbaar loon voor  werknemers bij hun leveranciers te bevorderen. Ook bij het voorkomen van milieuschade in hun productieketens zijn veel bedrijven nog te passief. Daarmee nemen ze onverantwoorde risico’s op het terrein van mens en milieu. Ook hun omzet en winst komen daarmee in gevaar. Grote incidenten in de kleding, bloemen, olie en mijnbouw hebben geleerd dat nalatigheid op deze terreinen bedrijven geld kost.

Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland roept bedrijven in sectoren als retail, groothandel, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica en bouw op werk te maken van sociaal en milieubeleid in de keten.  “Ervaringen in de kledingsector en bij hout,  koffie, thee en cacao laten zien dat hier wel degelijk vooruitgang is te boeken”, aldus Lageweg.

MVO Monitor 2015

De MVO Monitor is het eerste grootschalige onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen sinds 2011. Conclusr Research bevroeg ruim 1000 respondenten uit verschillende sectoren, overwegend directeuren in het MKB en grootbedrijf. Het rapport  is beschikbaar op www.mvonederland.nl/monitor.

MVO Risico Checker

MVO Nederland geeft met de digitale MVO Risico Checker een overzicht van de risico’s die per land en product spelen. Bedrijven die internationaal zaken doen of dat overwegen, krijgen daarmee een overzicht van de mogelijke issues per land en/of product in de vorm van een risicoanalyse. De MVO Risico Checker is gratis beschikbaar op www.mvorisicochecker.nl