De geboekte winst in energie-efficiency is volgens de minister een goed resultaat in het licht van de economische crisis die vanaf medio 2008 nagenoeg alle MJA-bedrijven raakt. Jaarlijks streven de MJA-deelnemers naar een energie-efficiencyverbetering van 2%. Om ook in de komende jaren de geformuleerde doelstelling van 30% energie-efficiencyverbetering in de periode 2005-2030 te kunnen realiseren heeft de overheid een pakket van stimuleringsregelingen aangekondigd. Speerpunten in deze regelingen zijn het stimuleren van synergie tussen verschillende sectoren, intensieve ondersteuning op het gebied van energiemanagement en begeleiding bij het opstellen van voorstudies en routekaarten die leiden tot verdere energie-effiency in alle sectoren. SenterNovem begeleidt en ondersteunt de bedrijven in hun aanpak.
De belangrijkste cijfers uit 2008 op een rij:
. Ruim 1.000 bedrijven verbeterden in 2008 hun energie-efficiëntie met gemiddeld 2,6 procent.
. De in 2008 vermeden CO2 uitstoot ten opzichte van 2007 bedroeg 3,1 Mton, vanaf de start in 2001 is in totaal een uitstoot van 13,8 Mton vermeden.
. 28% van de verbetering komt voor rekening van proces-effiency, 42% door de inzet van duurzame energie en 30% door energiezuinige productontwikkeling.
. Het aantal bedrijven dat energiezorg heeft verankerd in hun bedrijfsvoering is met 2%-punt gestegen tot 95%.
De energie-efficiency bij MJA-bedrijven is hoger dan bij niet-deelnemers. Het is volgens minister Van der Hoeven dan ook van groot belang dat zo veel mogelijk bedrijven zich aan de meerjarenafspraken verbinden. Begin oktober heeft de grote energie intensieve industrie zich bij de Meerjarenafspraken aangesloten door het tekenen van een convenant.