Om het enorme besparingspotentieel te benutten is het nodig een aanpak te ontwikkelen die makkelijk toe te passen is. Provincies, gemeenten, bedrijvenparkmanagers en ondernemerskringen moeten er snel en eenvoudig mee aan de slag kunnen, schrijven de onderzoekers. “De sleutel tot succes is dat bedrijven moeten leren van elkaars ervaringen en dat de maatregelen vervolgens eenvoudig toegepast kunnen worden”, zegt Jan Terlouw, voorzitter van het platform dat het energiegebruik van kantoren, bedrijfsgebouwen en woningen wil terugdringen.

Koplopers
Om de gewenste aanpak te ontwikkelen zullen tien pilot-projecten – ondersteund en gestimuleerd door de PeGO-werkgroep Bedrijventerreinen – de bouwstenen leveren voor het praktische plan van aanpak. Deze tien bedrijventerreinen hebben reeds een grote betrokkenheid getoond bij energiebesparing en het gebruik van duurzame energie en zullen gezamenlijk, ondersteund door PEGO hun plannen verder uitvoeren. Ze vervullen hiermee een voorbeeldrol voor andere terreinen. In de komende tijd wordt de aanpak ontwikkeld zodat ook andere bedrijventerreinen de winst kunnen verzilveren.

Drie benaderingen energiebesparing
De quickscan van de PeGO-werkgroep Bedrijventerreinen laat zien dat er drie manieren zijn om het energiegebruik op bedrijventerreinen terug te dringen:

1. Logisch: allereerst kunnen bedrijfsgebouwen energie besparen door betere isolatie en optimalisatie van installaties. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk wordt daar nog weinig aan gedaan. Hier valt in Nederland nog veel te winnen.
2. Innovatief: daarnaast kunnen mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie worden benut, zowel voor individuele gebouwen als voor hele bedrijventerreinen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnestroom en warmte/koude opslag.
3. Samenwerken: de meest vergaande vorm is het ‘aan elkaar knopen’ van de energiestromen op een bedrijventerrein. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de benutting van elkaars restwarmte (voor verwarming) of restkoude (voor koeling). Dit vraagt van bedrijven om echt intensief samen te werken.

Nieuw overheidsbeleid bedrijventerreinen
Het PeGO-initiatief sluit goed aan bij de nieuwe aanpak van bedrijventerreinen waarover de ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ) met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeenstemming hebben bereikt. De nieuwe aanpak verplicht gemeenten onder meer samen te werken bij de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen. Het beleid is er op gericht een gezond economisch vestigingsklimaat te stimuleren waarbij open landschappen worden gespaard en verrommeling wordt tegengegaan. Het PeGO-initiatief, dat beoogt ook de energetische kwaliteit van gebouwen en hun omgeving te verbeteren, is een schone en zuinige aanvulling.

Platform energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO)
PeGO is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheid. Onder voorzitterschap van Jan Terlouw richt PeGO richt zich op alle partijen in de bouwkolom, gemeenten, provincies en rijk. Doel is energieneutrale nieuwbouw in 2020 en een halvering van het energiegebruik in de bestaande bouw in 2030 (t.o.v. 1990).