Naast deze inspanningsverplichting ten aanzien van de OESO-richtlijnen, zullen de individuele aanvragen van ondernemers ook worden getoetst op eenduidige en transparante criteria op de terreinen corruptie, milieu en sociale omstandigheden. Aanvragen van bedrijven zullen worden afgewezen wanneer niet aan deze criteria wordt voldaan.
Voor de beoordeling van de milieu-effecten van projecten met door de overheid gesteunde exportfinanciering, zal worden aangesloten bij het binnenkort te sluiten OESO-akkoord over dit onderwerp. Vooruitlopend op dit OESO-akkoord zal Nederland zo spoedig mogelijk (streefdatum is 1 juni 2001)een milieutoets invoeren. Vanaf die datum zal geen overheidsgesteunde exportkredietverzekering meer worden verstrekt, wanneer er sprake is van een groot negatief milieu-effect.

Met dit kabinetsstandpunt over het export- en investeringsinstrumentarium is opnieuw een stap gezet op het gebied van de beleidsontwikkeling over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aandacht zal nu worden gegeven aan de bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie van beleid op dit gebied. Aan aansprekende voorbeelden van maatschappelijk verantwoorde activiteiten in ontwikkelingslanden zal bredere bekendheid worden gegeven. De komende tijd zal dit vorm krijgen door het organiseren van verschillende fora, in samenwerking met bijvoorbeeld de Wereldbank, het Nederlandse bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.