Wereldwijd hebben bedrijven uit de hele kunststofwaardeketen, financiële instellingen en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) een gemeenschappelijke visie onderschreven voor een effectief en ambitieus wereldwijd verdrag om een einde te maken aan de verontreiniging door kunststoffen. De visie zal de basis vormen voor toekomstige beleidsafspraken met regeringen via een onlangs gelanceerde Business Coalition for a Global Plastics Treaty, die zal worden bijeengeroepen door de Ellen MacArthur Foundation en het WWF.

De organisaties die achter de visie staan, bouwen voort op eerdere inspanningen om de stem van het bedrijfsleven te laten horen voor het starten van intergouvernementele onderhandelingen en zien het wereldwijde verdrag als de belangrijkste kans om sneller vooruitgang te boeken op weg naar een circulaire economie waarin plastic nooit afval of vervuiling wordt en de waarde van producten en materialen in de economie behouden blijft. Het onderhandelingsproces over het verdrag, dat naar verwachting eind 2024 wordt afgerond, zal grotendeels het traject van de plasticvervuilingscrisis voor de komende generaties bepalen.

“De plastic crisis overstijgt alle grenzen en heeft gevolgen voor de gezondheid van onze oceanen en wilde dieren, en de bestaansmiddelen van mensen van grote steden tot kleine kustgemeenschappen. De omvang van dit wereldwijde probleem moet worden aangepakt met even ambitieuze oplossingen”, aldus Erin Simon, vicevoorzitter en hoofd Plastic Waste and Business van het WWF. “We hebben geen tijd te verliezen. Een Business Coalition for a Global Plastics Treaty zal sterk aandringen op een kader dat de business-as-usual aanpak achter zich laat en ons een nieuw tijdperk inluidt waarin het beëindigen van plasticvervuiling eindelijk binnen handbereik is.”

Vooruitlopend op de eerste bijeenkomst van het Intergovernmental Negotiation Committee (INC), die eind november van dit jaar is gepland, wijzen de steunende organisaties op de noodzaak van een wereldwijd verdrag met gemeenschappelijke doelen, regels en verplichtingen die de lidstaten binnen hun nationale jurisdictie moeten uitvoeren. Voor bedrijven en investeerders betekent dit het creëren van een gelijk speelveld en het voorkomen van een lappendeken van losse oplossingen.

In een sterk signaal van hun ambitie voor het onderhandelingsproces zijn de onderschrijvende organisaties het erover eens dat het verdrag vooruitgang moet ondersteunen op een aantal belangrijke punten, waaronder de vermindering van de productie en het gebruik van plastic door middel van een circulaire economie, een grotere circulatie van noodzakelijk plastic en de preventie en sanering van moeilijk te bestrijden micro- en macroplasticlekkage in het milieu. Uit de lijst van organisaties die de gemeenschappelijke visie onderschrijven, blijkt de grote mate van overeenstemming tussen bedrijven in de hele kunststofwaardeketen en ondersteunende organisaties over de noodzaak om een alomvattende en gecoördineerde reeks upstream- en downstream-beleidsmaatregelen vast te stellen die onze gewenste mondiale resultaten helpen bereiken en aan de lokale omstandigheden kunnen worden aangepast.

De Ellen MacArthur Foundation en het WWF zullen organisaties die zich bij deze visie aansluiten bijeenroepen om ambitieuze beleidsaanbevelingen te ontwikkelen, in gesprek te gaan met verdragsonderhandelaars en in het bedrijfsleven vertrouwen te wekken in de voordelen en de noodzaak van een doeltreffend mondiaal kunststofverdrag.

“Veel bedrijven en landen nemen al belangrijke stappen om plasticvervuiling aan te pakken, maar vrijwillige actie alleen kan niet de schaal bereiken die we nodig hebben om deze crisis dringend op te lossen. Er is een ambitieus wereldwijd plasticverdrag nodig. Daarom kondigen we vandaag, in samenwerking met het WWF, plannen aan om een Business Coalition for a Global Plastics Treaty te vormen. Deze coalitie zal bedrijven uit de hele kunststofwaardeketen samenbrengen om de ontwikkeling van een ambitieus en effectief verdrag te ondersteunen – een verdrag dat de overgang naar een circulaire economie versnelt en ervoor zorgt dat de waarde van producten en materialen niet verloren gaat, maar behouden blijft. Plastic mag niet langer afval of vervuiling worden.” – aldus Rob Opsomer, Executive Lead – Systemic Initiatives, Ellen MacArthur Foundation.

De organisaties die de gemeenschappelijke visie voor een mondiaal kunststofverdrag onderschrijven, willen nauw samenwerken met regeringen om de lat van de ambitie in het onderhandelingsproces hoger te leggen, en roepen meer bedrijven uit de hele kunststofwaardeketen op om met ons mee te werken aan de ontwikkeling van een Business Coalition for a Global Plastics Treaty. Samen kunnen we onze oproep voor een juridisch bindend verdrag om een einde te maken aan plasticvervuiling kracht bijzetten.