De meerjarenafspraken energie-efficiency zijn vrijwillige maar niet vrijblijvende afspraken tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen om de energie-efficiency te bevorderen. De afspraken vormen in feite een sectorakkoord met de industrie om te komen tot een invulling van de plannen uit het kabinetsprogramma Schoon en Zuinig en het Duurzaamheidsakkoord.

De belangrijkste afspraken luiden:

– Bedrijven spannen zich in om een gezamenlijke doelstelling te bereiken van 30 procent energie-efficiencyverbetering tussen 2005 en 2020.

– Branche-organisaties stellen een zogeheten routekaart voor de sector op die inzicht biedt in kansen voor de lange termijn en is gericht op innovatieve trajecten voor energie-efficiencyverbeteringen.

– De rijksoverheid faciliteert via uitvoeringsorganisatie SenterNovem bedrijven en branche-organisaties hierin. Het gaat dan bij voorbeeld om het helpen opstellen van energie-efficiencyplannen, het ondersteunen van de invoering van energiezorg, de jaarlijkse monitoring van de MJA’s en het organiseren van bedrijvendagen.

– De provincies en gemeenten zullen als bevoegd gezag bij handhavend optreden op basis van de Wet Milieubeheer deelname aan MJA laten meewegen. Provincies en gemeenten stellen de energie-efficiencyplannen vast.

De reden om te kiezen voor het instrument van meerjarenafspraken is dat de afgelopen 15 jaar hier veel succes mee is geboekt. In de aangesloten branches is een gemiddelde energiebesparing van 2 procent per jaar gerealiseerd. De meerjarenafspraken worden in MJA3 verlengd, geïntensiveerd en verbreed.