Vijf kilometer van luchthaven Schiphol wordt in de tweede helft van 2017 de eerste circulaire business development hub ter wereld ontwikkeld. Met de komst van Valley in de Amsterdamse metropoolregio wordt een belangrijke stap gezet in de versnelling van circulaire innovatie in Nederland. De timing is uitstekend nu de Nederlandse overheid bekend heeft gemaakt een volledig circulair Nederland te willen realiseren in 2050. Concreet betekent dit dat grondstoffen waar mogelijk worden hergebruikt en dat producten en materialen zo worden ontworpen dat deze maximaal van waarde blijven.

Meer dan 20.000 m² aan oppervlakte voor bedrijfsleven, wetenschap en overheid om aan de slag te gaan met circulaire vraagstukken. Dat is de ambitie van Valley, een initiatief van Delta Development Group, VolkerWessels en Reggeborgh Groep. In actieve samenwerking met William McDonough, de Ellen MacArthur Foundation, SADC, Schiphol, Gemeente Haarlemmermeer en Netherlands Circular Hotspot bouwen zij een proeftuin voor nieuwe ideeën, technologieën, financieringsconstructies en businessmodellen. Een multi-stakeholder omgeving waar alles voorhanden is om van een gezamenlijk idee te komen tot  een eerste proefconcept.

Valley sluit uitstekend aan bij ambitie kabinet

De circulaire gebiedsontwikkeling rondom Schiphol past erg goed in de recent gepresenteerde Kabinetsambitie ‘Nederland Circulair in 2050’. Deze Rijksbrede aanpak Circulaire Economie onderstreept dat de transitie naar de circulaire economie een flinke omwenteling betekent voor ondernemers, bedrijfsleven en overheden. Om de transitie te versnellen is er een sterke behoefte aan grootschalige experimenten, creativiteit en open innovatie, waarin de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en lokale initiatieven essentieel is. De komst van Valley levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Partijen die staan te trappelen hoeven niet te wachten tot volgend jaar om aan de slag te kunnen. Een speciaal omgebouwde hoeve in Hoofddorp dient momenteel als eerste fysieke manifestatie van de grootschalige circulaire gebiedsontwikkeling. Met de komst van Valley Bèta kunnen zij nu al samen werken aan circulaire projecten. Werken vanuit Valley Bèta biedt de kans voor ondernemers om potentiële opdrachtgevers te ontmoeten of betrokken te raken bij lopende innovatietrajecten. De concentratie van een groep circulaire initiatiefnemers vanuit de overheid, bedrijfsleven en wetenschap leidt tot onverwachte verbintenissen, innovaties en kennisuitwisseling

Grondstoffenschaarste en milieu-effecten vragen om circulaire economie

De noodzaak om zorgvuldiger met primaire grondstoffen om te gaan is hoog, De wereldbevolking groeit en de levensstandaard neemt toe. Dat vergroot de vraag naar grondstoffen. Niet zelden heeft het delven van deze grondstoffen grote, soms zelfs ontwrichtende gevolgen voor de omgeving waarin de winning plaatsvindt – denk bijvoorbeeld aan vervuiling. Daarnaast zijn de natuurlijke hulpbronnen steeds meer aan het uitputten – sommige grondstoffen dreigen simpelweg ‘op’ te raken. Daarnaast hebben de eerste voorbeelden bewezen economisch gezien een stevige bijdrage te leveren

Jaap Bond, Gedeputeerde Provincie Noord Holland en voorzitter stuurgroep Westas

“In het manifest Westas zetten wij, in deze regio, volledig in op het creëren van de economie van de toekomst.  Valley is de motor achter die beweging en deze regio is in staat om die uitdaging waar te maken

John Nederstigt, Wethouder Gemeente Haarlemmermeer

“Je weet nooit hoe de toekomst er uit gaat zien. Maar het is geen vijf voor twaalf, het is twéé voor twaalf. De grondstoffen worden met de dag schaarser en de klimaatverandering is een onmiskenbaar feit. Er is geen reden om te wachten, we moeten nú aan de slag en dat is precies wat we in Haarlemmermeer doen. Net als 160 geleden, toen de Haarlemmermeerpolder werd drooggelegd, stropen we ook nu de mouwen op. We werken aan een gezonde omgeving, nu en in de toekomst. En we laten hier zien dat duurzaamheid hand in hand gaat met zowel ecologie als economie.”

Mariëtte Hamer, Voorzitter SER

“Ons advies, werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen, blijkt een goede basis te zijn geweest voor het recent gepubliceerde Rijksbrede programma Circulaire Economie. De circulaire economie wordt op dit moment gedreven door de samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven. Dit proces wordt met het Rijksbrede programma verder verbreed naar alle groepen in de samenleving. Ik hoop dat een nationale Hub als Valley de overgang naar een circulaire economie verder versnelt.”

Coert Zachariasse, eigenaar en CEO van Delta Development Group

“Valley is echt een uniek project,” aldus Coert Zachariasse, eigenaar en CEO van Delta Development Group. “Valley is zo veel meer dan een vastgoedproject. Het is een uniek circulair business development project en onze nationale Hub voor de Circulaire Economie. In Valley creëren we een uniek ecosysteem van supply en reversed supply chains waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen gezamenlijk werken aan aan het sluiten van de regionale kringlopen. Valley is zo de circulaire innovatiemotor voor de Amsterdamse Metropoolregio en de regionale economie is de economische motor die de innovatie drijft; business as an engine for change.”

Green Architect & Cradle to Cradle Founder William McDonough

“The culture of the Dutch is the culture of the future. With Valley we create a national hub for the circular economy that can easily connect with new hotspots in the rest of the world.”

Ellen MacArthur , Ellen McArthur Foundation

“If we could build an economy that would use things rather than use them up, we could build a future, Valley is a direct manifestation of a future that is built.”

Jeanet van Antwerpen Algemeen Directeur Schiphol Area Development Company (SADC)

“Valley laat zien dat je door een circulaire bril op te zetten, economische groei en innovatie een enorme push geeft en tegelijkertijd de leefbaarheid versterkt. Dat is geen rocket science, maar een kwestie van willen, houding en gedrag veranderen en het gewoon doen!”

Over Valley

valleylogoValley (www.circularvalley.com) is de eerste circulaire business development hub ter wereld voor alle belanghebbenden in de circulaire economietransitie. Het is daarmee dé landingsplaats voor circulaire vraagstukken en (internationale) stakeholders. Valley vormt een proeftuin voor nieuwe ideeën, technologieën, financieringsconstructies en businessmodellen. De circulaire hub biedt het complete scala aan benodigdheden om de transitie te realiseren: van werk- en ontmoetingsplekken, tot maker spaces, fab labs en pilot plants.

Valley is een initiatief van Delta Development Group, VolkerWessels en Reggeborgh Groep. Er wordt actief samenwerkt met William McDonough, de Ellen MacArthur Foundation, SADC, Schiphol, Gemeente Haarlemmermeer en Netherlands Circular Hotspot. Valley en zal uiteindelijk plek bieden aan 2500 gebruikers .

Over Valley Bèta

Om het proces om te komen tot Valley zo goed mogelijk te faciliteren, is Valley β gelanceerd. Valley β is Valley “in het klein”, met de ambitie om van elkaar te leren en ook in praktische zin op te schalen naar de uiteindelijke eerste fase van Valley, dat eind 2017 haar deuren opent.

Valley β is een werk- en ontmoetingsplek, een thuis voor creativiteit, kennisoverdracht en ambitieverwezenlijking. De medewerkers van Valley β werpen zich op als gerichte verbinders van problemen aan oplossingen en de spelers en partijen die daarbij horen.

Over het Rijksbrede programma Circulaire Economie

De timing is uitstekend nu de Nederlandse overheid bekend heeft gemaakt een volledig circulair Nederland te willen realiseren in 2050. Zo geeft de overheid aan via stimulerende wet- en regelgeving (fysieke) experimenteerruimte te bieden aan circulaire initiatieven. Daarnaast ziet de overheid de noodzaak om financiers vroegtijdig te betrekken bij deze transitie, opbouw van kennis en innovatie op dit thema te stimuleren en internationale samenwerking te gebruiken om ketens ook internationaal te kunnen sluiten.