Met het oog op de groei is het van belang dat de luchtvaartsector, overheid en kennisinstituten samenwerken om de gevolgen van de luchtvaart voor de leefbaarheid en het milieu te verminderen. Schiphol wil het initiatief nemen om met andere partijen een programma te ontwikkelen voor een meer broeikasgasneutrale luchthaven. Concrete maatregelen die de luchthaven zelf kan nemen zijn onder meer het verminderen van water- en energiegebruik, toepassen van warmteopslag en het gebruik van schonere auto’s.

Werkgelegenheid en Schiphol College
De werkgelegenheid groeide vorig jaar met 6,4 procent. Ter vergelijking: landelijk bedroeg die groei 2,6%. Eind oktober 2006 werkten er 61.691 mensen bij één van de 578 bedrijven op het luchthaventerrein. Schiphol Group investeert in het creëren van werkgelegenheid voor kansarme jongeren. Dit jaar start het Schiphol College, waar werkloze jongeren uit de omgeving van de luchthaven twee jaar lang een leer-werkplek of stage wordt aangeboden. Als ze de opleiding succesvol afronden, komen ze in aanmerking voor een baan. Bovendien krijgen twintig (v)mbo-ers en twintig hbo/wo-ers gelegenheid voor een stage of afstudeeronderzoek binnen de organisatie.

Klachtenbureau
In 2006 zijn voorbereidingen getroffen voor de overdracht van het CROS Informatie- en klachtenbureau aan Amsterdam Airport Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland. Het nieuwe informatie- en klachtenbureau, dat medio dit jaar start, registreert en behandelt klachten van omwonenden. In de toekomst kunnen zij hier ook voor informatie kunnen ze bij dit bureau terecht. Zo kan Amsterdam Airport Schiphol zelf actief met omwonenden in gesprek gaan en meer inzicht krijgen in de beleving van hinder en de mogelijke oplossingen.

Schiphol heeft vorig jaar 690.000 euro gedoneerd aan de Stichting Schipholfonds, tegen 660.000 euro in 2005. De hoogte van de donatie is afhankelijk van de ontwikkeling van het passagiersvervoer. De stichting steunt sportieve, culturele en maatschappelijke instanties zonder winstoogmerk in de omgeving van de luchthaven.