De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Europees toezichthouder ESMA vragen beursgenoteerde ondernemingen bij het opstellen van hun verslaggeving over 2023 om extra aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen. Deze zijn ook relevant voor auditcommissies die toezicht houden op het verslaggevingsproces en accountantsorganisaties die de controle op de verslaggeving uitvoeren. De AFM zal in haar toezicht op de verslaggeving over 2023 hier extra op letten. 

Wees transparant over net-zerodoelstellingen

De AFM roept ondernemingen op om in hun verslaggeving transparant te zijn over net-zerodoelstellingen. Het is bemoedigend dat steeds meer ondernemingen hun net-zerodoelstellingen toelichten, met name de toelichtingen tot 2030 worden steeds concreter. Op basis van onderzoek naar net-zerodoelstellingen in de jaarverslaggeving over 2022 komt de AFM met de volgende aandachtspunten:

  • We stimuleren ondernemingen om duidelijker te zijn over hun plannen om een net-zero-einddoel (veelal 2050) te behalen en welke onzekerheden en eventuele (negatieve) bijeffecten hierbij komen kijken.
  • Zowel in de omschrijving van de toekomstige doelstellingen, als bij het rapporteren van emissies over voorgaande jaren, is een heldere definitie van de gerapporteerde scopes (Scope 1, 2 en 3) van groot belang. Ook is naast transparantie over CO2- de transparantie over overige broeikasgassen uit het Greenhouse Gas Protocol relevant.
  • Veel ondernemingen maken naast emissiereductie ook gebruik van carbon credits, offset of removals om tot net-zero-emissies te komen. We stimuleren ondernemingen om helder te zijn over de mate waarin hiervan gebruik is gemaakt en op welke manier, bijvoorbeeld door te melden van welke carbon credits gebruik is gemaakt.
  • Inzicht in het behalen van net-zerodoelstellingen vraagt om betrouwbare data. Het is belangrijk dat ondernemingen transparant zijn over de interne beheersing rondom duurzaamheidsdata, waaronder het proces van de datacollectie, inclusief het eventuele gebruik van schattingen.

CSRD vraagt explicieter om rapportage over dubbele materialiteit

Vanaf 1 januari 2024 zullen de eerste grote beursgenoteerde ondernemingen de CSRD toepassen. Hierin is explicieter vastgelegd dat deze duurzaamheidsrapportage gebaseerd moet zijn op het principe van dubbele materialiteit. Dit betekent dat ondernemingen moeten rapporteren over zowel de (financiële) impact van de omgeving, bijvoorbeeld klimaatverandering, op de onderneming (van buiten naar binnen) als ook over hun positieve en negatieve impact op milieu en samenleving (van binnen naar buiten).

Kijk naar ESMA’s goede voorbeelden en aanbevelingen over klimaatgerelateerde toelichtingen

ESMA heeft recent het rapport “The Heat is On: Disclosures of Climate-Related Matters in the Financial Statements” uitgebracht. Dit rapport bevat onder andere goede voorbeelden van klimaat gerelateerde toelichtingen. Net als ESMA vragen wij ondernemingen kennis te nemen van deze voorbeelden en van de aanbevelingen die in het rapport worden gedaan.

Taxonomie vereist goede kwalitatieve toelichtingen

Recent heeft ESMA de resultaten van een onderzoek naar de artikel 8 taxonomie toelichtingen gepubliceerd. de Europese Taxonomieverordeningverplicht ondernemingen op wie het BNFI van toepassing is, om transparant te zijn over de mate waarin hun economische activiteiten als duurzaam kunnen worden bestempeld. Uit deze studie blijkt onder meer dat de verplichte kwalitatieve toelichtingen bij meer dan 40% van de onderzochte ondernemingen beter moeten, omdat een deel van deze informatie onvolledig is of ontbreekt. Daarom vragen wij hier extra aandacht voor.