Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

In juli 2001 presenteerde de Commissie het Groenboek ‘De bevordering van een Europees kader voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven’ met een tweeledig doel:
1. een debat op EU-niveau over dit vraagstuk op gang brengen, en
2. inventarisatie van Europese samenwerkingsmogelijkheden ter bevordering van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven.

De mededeling ligt in het verlengde van het Groenboek. De resultaten van de inventarisatie worden samengevat. Vervolgens licht de Commissie haar visie op het belang en de verschillende aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) toe. Bijzondere aandacht krijgen knelpunten bij het integreren van MVO-beginselen in bedrijfsstrategieën. Dit brengt de Commissie tot voorstellen voor een Europese strategie voor de bevordering van MVO bestaande uit
– bevordering van de kennis van positieve gevolgen van MVO voor het bedrijfsleven
– uitwisseling van ervaringen en goede praktijken inzake MVO tussen bedrijven
– bevordering van MVO managementcapaciteiten
– bevordering van MVO onder het MKB
– facilitering van convergentie en transparantie van MVO praktijken en instrumenten
– oprichting van een ‘EU Multi-Stakeholder Forum’ inzake MVO. (De Commissie streeft ernaar dat het EU Multi-Stakeholderforum zo mogelijk vóór medio 2004 komt met een aantal gemeenschappelijke richtsnoeren)
– integratie van MVO in het beleid van de Gemeenschap op terreinen als werkgelegenheid en sociale zaken, ondernemingen, milieu, consumentenzaken, overheidsopdrachten en externe betrekkingen, incl. ontwikkeling en handel.

Rechtsbasis van het voorstel: N.v.t., het betreft een mededeling.

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering:

Uit oogpunt van subsidiariteit kan het voorstel om een EU-strategie te ontwikkelen positief worden beoordeeld. Er zijn knelpunten bij de bevordering van MVO die in aanvulling van nationale initiatieven een aanpak op EU-niveau rechtvaardigen.

Uit oogpunt van proportionaliteit is de beoordeling op zich eveneens positief. De meeste voorstellen sluiten aan bij activiteiten en instrumenten die reeds op EU-niveau bestaan (bijv. Communautaire Kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieactiviteiten; Europees Sociaal Fonds). Een noviteit is de beoogde oprichting van een EU ‘Multi-Stakeholder Forum’ inzake MVO onder voorzitterschap van de Commissie en met deelname van ongeveer 40 representatieve instanties van werkgevers, werknemers, consumenten en NGO’s. Uit oogpunt van Europees draagvlak en samenwerking m.b.t. MVO kan dit initiatief worden ondersteund, zij het dat de taken en bezetting van dit Forum een nadere kritische beoordeling behoeft.

Nederlandse belangen

Het bevorderen van MVO (nationaal en internationaal) is een prioriteit van de Nederlandse regering, zowel uit oogpunt van duurzame ontwikkeling en bevordering van respect voor mensenrechten als uit oogpunt van bedrijfsinnovatie en het bevorderen van een gelijk internationaal speelveld voor bedrijven.

Consequenties voor de nationale regelgeving / beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO / VNG): Vooralsnog niet aanwezig.