Microfinanciering biedt veel mensen een uitweg uit de armoede. Het bereik en de distributiecapaciteit van microfinanciering vormen echter nog altijd een aanzienlijk probleem. Microfinanciering is binnen ABN AMRO primair een lokale aangelegenheid. In de drie landen waar wij activiteiten op dit gebied ontplooien – de Verenigde Staten, Brazilië en India – maken wij gebruik van verschillende modellen die zijn toegesneden op de lokale behoeften en de lokale economie.

In Brazilië groeide onze microkredietportefeuille van EUR 0,2 mln in 2005 naar ongeveer EUR 5,8 mln in 2006. Microkrediet heeft zich daarmee ontwikkeld van een pilot tot een substantiële bedrijfsactiviteit in negen steden verspreid over heel het land. De helft van onze microkredietklanten in Brazilië is jonger dan dertig en 62% van de klanten is vrouw. Individuele leningen en groepsleningen vertegenwoordigen respectievelijk 80% en 20% van de kredietverlening. Het aandeel vaste klanten is gelijk gebleven op 60%. Ons beleid voor de komende jaren is erop gericht onze activiteiten uit te breiden naar gebieden met lage inkomens en economische bedrijvigheid. Eind 2006 waren er 78 microkredietagenten werkzaam vanuit veertien locaties.

In India gaan wij volgens een ander model te werk. Wij verstrekken hier microkrediet aan gespecialiseerde financiële intermediairs. Deze lokale organisaties lenen de ontvangen gelden vervolgens uit aan mensen in een economische achterstandsituatie. Door deze benadering combineren wij de financiële kracht van de bank met het enorme netwerk van de betreffende intermediairs op het Indiase platteland. Dankzij de samenwerking met 26 organisaties in zes deelstaten is onze microkredietportefeuille in India in 2006 gegroeid tot EUR 26,2 miljoen. Onze Indiase microfinancieringsactiviteiten waren een jaar na de start uit de kosten en zijn inmiddels winstgevend.

Ook in de Verenigde Staten werken we samen met intermediairs om kleine en startende bedrijfjes te ondersteunen. Vanwege de aard van de Amerikaanse economie is een krediet van een paar honderd dollar niet toereikend om hier een bedrijf op te starten waarmee iemand een nieuw bestaan kan opbouwen. Microkrediet in arme gemeenschappen in de Verenigde Staten bedraagt doorgaans tussen USD 1.000 en USD 10.000, hogere bedragen dan in ontwikkelingslanden. De intermediairs bieden diensten aan die banken niet kunnen verlenen, zoals technische en individuele ondersteuning in bepaalde wijken, microkrediet om individuele personen een uitweg uit de armoede te bieden en leningen tegen een lage rente.

ABN AMRO biedt ook producten en diensten voor het aanpakken van de problematiek rondom de klimaatverandering. In Londen hebben wij onze leidende positie gehandhaafd bij het naar de beurs brengen van bedrijven in de sector duurzame technologie en schone energie. Daarnaast speelt ABN AMRO ook een belangrijke rol op de CO2-markten. In 2006 verhandelden wij ongeveer 820 miljoen emissierechten (EU-emissiequota), ruim drie keer zo veel als in 2005. Met specialisten in Amsterdam/Londen, Hongkong en São Paulo, is ABN AMRO ook wereldwijd actief op de markt voor emissierechten onder het Kyoto-protocol.

Andere resultaten in 2006:

De investeringen in maatschappelijke projecten in lokale gemeenschappen zijn sinds 2005 met 12% gestegen en sinds 2004 met meer dan 85%.
In 2006 hebben we opnieuw beleggingsproducten in schone energie geïntroduceerd voor de particuliere beleggers.
We hebben de eerste productiefaciliteit voor biomethanol ter wereld gefinancierd.
In Noord-Amerika financierden wij het eerste woningbouwproject dat in Chicago volgens de LEED-normen (Leadership in Energy and Environmental Design) is uitgevoerd.
In Brazilië was er sprake van een forse groei van het socio-milieukrediet, terwijl wij daar nog altijd de enige bank zijn met een IFC duurzame kredietlijn.
Als onderdeel van ons beleid voor duurzame inkoop is het aantal leveranciers dat onze gedragscode voor leveranciers heeft ondertekend, met 36% gestegen ten opzichte van 2005.
ABN AMRO Asset Management bracht diverse nieuwe duurzame beleggingsfondsen op de markt.