“Als organisatie en als leden willen we de spelregels voor het handelen van leden-ondernemers in een gedragscode vertalen. En zo laten zien dat we onze verantwoordelijkheid kennen, respect hebben voor elkaar, betrouwbaar en collegiaal zijn en als professionals werken”, verduidelijkte voorzitter Antoon Vermeer.

Het uitgangspunt is dat de agrarisch ondernemer zijn eigen verantwoordelijkheid kent. “Maar mochten er zich zaken voordoen die absoluut niet door de beugel kunnen, dan moeten de organisatie en de leden de mogelijkheid hebben om dit aan de kaak te stellen”, lichtte directeur Gerard van Oosten toe.

MPA-affaire
Aanleiding voor het invoeren van een gedragscode is de MPA affaire. Tijdens deze periode kwamen er vanuit de afdelingen vragen binnen bij het hoofdbestuur hoe de ZLTO zou handelen als leden-ondernemers door verwijtbaar gedrag van andere leden-ondernemers in de problemen zouden komen of schade zouden lijden. En of het mogelijk was leden te royeren. De ZLTO bleek toen niet écht de mogelijkheid te hebben om zich als organisatie te distantiëren van dit soort leden. Kern Door een gedragscode in het leven te roepen, kiezen de leden en de ZLTO voor een aantal kernwaarden waar de vereniging voor staat. De gedragscode maakt onderdeel uit van de identiteit van de vereniging, was de algemene mening. .Maar de eigen verantwoordelijk staat centraal”, hield Van Oosten de vergadering voor.
De gedragscode is niet bedoeld om onderlinge conflicten te beslechten, maar bestaat uit een serie afspraken die de organisatie en de leden met elkaar maken en waar ze elkaar aan kunnen en mogen houden. Een gedragscode hoort bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Reacties
De aanwezigen tijdens de Algemene Ledenvergadering waren het er roerend mee eens dat er een gedragscode komt. Maar ze vroegen zich wel af wat de status van een dergelijke code wordt en of er bijvoorbeeld een beroepsprocedure mogelijk is. Ook de vertrouwelijkheid stond hoog in het vaandel bij de leden. ..Maar we moeten de externe communicatie ook niet schuwen. Als niet-leden op negatieve wijze in het nieuws komen, moeten we als ZLTO daar openlijk afstand van nemen”, gaf men de organisatie als aanvulling mee. Ook moeten leden de mogelijkheid krijgen zich op hun daden te bezinnen. Een mogelijke schorsing of royement mag alleen als een uiterste middel gehanteerd worden, aldus de vergadering.

Afspraken
De tekst van de gedragscode gaat naar de afdelingen en wordt in de periode van decem ber tot april met de leden be sproken. De bedoeling is de ge dragscode op de Ledenraad in juni 2003 vast te stellen.