Datacenters zijn koploper als het gaat om verduurzaming. Echter is een goede samenwerking met overheidsinstanties en andere partijen rondom de digitale economie en energietransitie hard nodig om de verduurzaming naar een volgend niveau te tillen. De Nederlandse datacenter sector doet daarom een oproep voor intensievere samenwerking op het gebied van duurzaamheid. Deze oproep wordt onder andere benadrukt in het rapport Datacenters & Duurzaamheid dat vandaag door de brancheorganisatie DDA is gepubliceerd

Met digitalisering kunnen we de energietransitie versnellen op een manier die verenigbaar is met onze CO2-doelstellingen. De datacenter industrie is bij uitstek geschikt om energiebesparing te realiseren in de IT-sector. Datacenters zijn namelijk ‘purpose-build’ voor het zo efficiënt mogelijk faciliteren van het internet. Ook zijn er door de sector al vele stappen gezet op het gebied van verduurzaming van de nodige energie.

CO2 neutraal in 2030 en partner in ontwikkeling van duurzame energieprojecten

De Europese datacenter industrie heeft haar klimaatambitie uitgesproken via het Climate Neutral Datacenter Pact in nauwe samenwerking met de Europese Commissie. Middels dit pact wordt o.a. sectorbreed de belofte gedaan om in 2030 CO2 neutraal te zijn. De sector zet hiervoor strenge efficiëntie eisen op die tegelijkertijd haalbaar zijn voor elk ambitieus datacenter in Europa. Het Climate Neutral Data Center Pact is een goed voorbeeld van een Green Deal dat een verschil kan maken in de energietransitie.

Daarnaast werken datacenters al langere tijd samen met energiebedrijven voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten door middel van lange termijn contracten (PPA’s). Datacenters zijn een geschikte partner, omdat zij betrouwbare lange termijn afnemers zijn van duurzaam opgewekte energie. Door middel van deze PPA’s kunnen datacenters bijdragen aan de financiering van duurzame energieprojecten zoals nieuwe wind- en zonneparken, zonder dat daar subsidies voor nodig zijn.

Ondanks deze eigen initiatieven is er nog veel ruimte voor verbetering. Om de volgende stap te zetten, is een goede samenwerking met verschillende partijen nodig. Hieronder staan drie oproepen richting overheid en bedrijven rondom de digitale economie voor betere samenwerking omtrent verduurzaming.

1. Oproep aan overheden, bedrijven en organisaties: outsource IT naar efficiënte datacenters
Het is niet alleen aan de datacenters om het energieverbruik van onze data zoveel mogelijk te beperken. Elk bedrijf dat bijdraagt aan de digitale economie zou zich bewust moeten zijn van de (milieu)impact van hun data en hoe hier mee om te gaan. Door de IT te outsourcen naar moderne en efficiënte datacenters kan elk bedrijf bijdragen aan de verduurzaming van de IT-apparatuur en dataverwerking. Door schaalgrootte besparen datacenters energiekosten voor koeling en voor het laten draaien van de apparatuur. Ook kunnen ze daardoor gebruik maken van de nieuwste, energie efficiënte apparatuur.

2. Verantwoordelijkheid verduurzaming ligt ook bij de gebruikers van datacenters 
Van de totale energie die nodig is voor het draaiende houden van het datacenter gaat er maar 15 tot 20 procent naar facilitaire zaken zoals koeling. De overige energievraag gaat naar de servers. Dit geeft aan dat niet alleen datacenters verantwoordelijk zijn voor verdere verduurzaming van ons internet, maar dat ook de klanten van datacenters, die immers in de meeste gevallen de eigenaren van de server apparatuur zijn, nog stappen kunnen zetten. Het is belangrijk dat deze partijen ook deze verantwoordelijkheid nemen en hun rol in het verduurzamingsproces serieus oppakken, in samenwerking met de sector.

3. Oproep voor centrale regie en warmtetransitie visie
Het inzetten van datacenter restwarmte voor het verwarmen van de bebouwde omgeving wordt al op meerdere plekken in Nederland gerealiseerd. Echter blijft een versnelling van de uitrol op grote schaal nog uit, onder andere door een gebrek aan centrale regie, ruimtelijke planning en knellende wetgeving. Vanuit de overheid zijn er, na overleg met de sector, al een aantal stappen gezet. Zo is datacenter restwarmte aangemerkt als duurzame warmtebron, komt restwarmte in aanmerking voor de SDE++ subsidie en er is zelfs een motie aangenomen voor het opzetten van een Routekaart Datawarmte. Echter zitten er nog veel haken en ogen aan de SDE++ en staat een dergelijke routekaart nog in de kinderschoenen.

Ook wat betreft lokale regie is er nog veel ruimte voor verbetering in de samenwerking met de sector. Gemeenten kunnen door middel van een plan of visie duidelijk beschrijven hoe de energietransitie lokaal moet worden vormgegeven. De budgetten die de gemeente voor de uitvoering hiervan reserveert, kunnen bijdragen aan een sluitende business case voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten. Ook kan de gemeente invloed uitoefenen op de ruimtelijke planning van datacenters. Op deze manier kan vraag en aanbod van energie en restwarmte beter worden gereguleerd.

Het rapport Datacenters & Duurzaamheid geeft een overzicht van alles wat er momenteel al gebeurt op het gebied van energiebesparing, verduurzaming en vergroening. Het laat zien welke initiatieven de sector zelf al neemt, welke technologische ontwikkelingen er op dit gebied zijn, en ook waar de knelpunten zitten om de volgende stappen te zetten.