De handreiking SamenWerken aan MeerWaarde heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de versterking van maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan de verwezenlijking van maatschappelijke doelstellingen van gemeenten.

Omdat dit niet op solistische wijze vorm kan krijgen, maar in samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven, betitelen wij dit als gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Relevantie voor gemeenten
Gemeenten hebben veel te winnen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit blijkt onder meer uit het onderzoek -maatschappelijk verantwoord ondernemen’, dat eind 2001 is uitgevoerd door B&A Groep Beleidsmanagement bv in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De slagkracht bij het realiseren van de maatschappelijke opgaven waar de gemeenten voor staan, zal toenemen. Bovendien kunnen partijen ook van elkaar leren.

Betekenis voor gemeenten
Wat betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen voor gemeenten? In de verbreding van de waardencreatie door bedrijven schuilt een belangrijke kans voor gemeenten. Deze kans schuilt in het samenvallen van belangen van onderneming en gemeente.

De moderne onderneming is zich bewust van haar verwevenheid met de samenleving. Als bedrijven niet langer uitsluitend gericht zijn op het behalen van winst, dan is het duidelijk dat er bij de onder-neming en gemeente een zekere overlap bestaat in de gerichtheid op mens, milieu en maatschappij.
Natuurlijk spelen onderneming en gemeente elk een eigen rol. Ze hebben uiteenlopende belangen en verschillen van elkaar. Juist daarom groeit het besef dat er voor beide winst te behalen valt als zij erin slagen om de krachten en netwerken met elkaar te verbinden. Waar de onderneming zich inzet voor mens, milieu en maatschappij, is het op zijn minst effectief en efficiënt als dit samenvalt met het gemeentelijk beleid.

De handreiking is geen kant-en-klaar draaiboek. Er is namelijk geen sprake van een recept of een simpel stappenplan dat u kunt doorlopen. Alle activiteiten zijn maatwerk, gebaseerd op vraagstukken, mogelijkheden en ambities in uw gemeente.

Wel beoogt deze handreiking voldoende handvatten te bieden om samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven vorm te geven aan een succesvol -gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Exemplaren van de handreiking maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen worden besteld bij de VNG Uitgeverij (tel. 070-373 8888).