De verkenning betreft een verkenning van het rijksoverheidsbeleid voor duurzame ontwikkeling. Naast deze verkenning voert het Kabinet in het voorjaar van 2002 een maatschappelijke verkenning uit waarin de maatschappelijke initiatieven tot duurzame ontwikkeling centraal staan. Duurzame ontwikkeling raakt ons immers allen: overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. De resultaten van de maatschappelijke verkenning zullen in april 2002 aan het Parlement worden gezonden.

Vijf jaar na de VN Conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992 hebben de Verenigde Naties besloten dat elk land voor 2002 een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling opstelt. Nederland werkt sinds ongeveer 1990 aan duurzame ontwikkeling; veel beleid is neergelegd in nota’s en plannen en er zijn tal van initiatieven van gemeenten, waterschappen, provincies, bedrijven en burgers die duurzame ontwikkeling dichterbij moeten brengen. De huidige Nederlandse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling bestaat uit die veelheid van nota’s, plannen en initiatieven). Daarnaast is deze verkenning van het rijksoverheidsbeleid opgebouwd rond vijf thema’s. Voor die thema’s wordt beschreven hoe de Nederlandse rijksoverheid de afgelopen jaren de weg naar een duurzame ontwikkeling is opgegaan.In de slothoofdstukken wordt op basis van de ervaringen met de thema’s een aantal voorstellen met bredere strekking gedaan. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de relevante nota’s en plannen van de rijksoverheid en van de Europese strategie voor duurzame ontwikkeling. In bijlage 2 is een voorlopige set indicatoren voor duurzame ontwikkeling opgenomen.

Aan duurzame ontwikkeling moet voortdurend worden gewerkt. Van belang is dat ieder zich op eigen wijze op pad begeeft”. Daarom hecht het Kabinet aan de maatschappelijke verkenning over Duurzame Ontwikkeling die de komende maanden wordt georganiseerd. Wij gaan er van uit dat beide verkenningen leiden tot nieuwe impulsen voor een duurzame ontwikkeling en tot een opmaat naar een hernieuwing van de nationale strategie. De Minister van VROM, die als coördinator voor duurzame ontwikkeling optreedt, organiseert deze verkenningen.

De voorliggende verkenning en het verslag van de maatschappelijke verkenning zullen naar de Verenigde Naties worden toegezonden, waar een vergelijking plaatsvindt met de nationale strategieën van alle andere landen. Deze vergelijking wordt gebruikt bij de voorbereiding van de VN Conferentie over Duurzame Ontwikkeling (World Summit on Sustainable Development”) die in september 2002 in Johannesburg wordt gehouden.

Daarnaast speelt Nederland een actieve rol bij de voorbereiding van die conferentie. Belangrijke onderwerpen voor Nederland zijn daarbij: duurzame productie en consumptie, armoedebestrijding, duurzame draagkracht van ecosystemen, gezondheid , een doelmatig bestuur (good governance) en goede financieringsstructuren. In Johannesburg gaat het er om de kloof tussen woorden en daden te verkleinen.Samen met andere landen zet Nederland zich in om rond deze onderwerpen te komen tot een -global deal”: een wereldwijd contract tussen landen, burgers en bedrijven, op basis waarvan concrete acties worden ondernomen. Het Parlement wordt afzonderlijk over de voortgang van de voorbereiding van de conferentie van Johannesburg geïnformeerd.