Lector smart circulair systems

  • Dienstverband
  • Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam is voor een aanstellingsperiode van zes jaar op zoek naar een Lector smart circular systems (0,6 – 0,8 fte). Het lectoraat smart circular systems onderzoekt de kansen, barrières en randvoorwaarden voor het verzamelen, beheren, standaardiseren en delen van data door mkb bedrijven ten behoeve van circulaire productie en consumptie. Beter gebruiken van data is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de circulaire economie. Veel mkb bedrijven lopen achter in digitalisering en missen daardoor de transitie naar circulaire verdienmodellen. Dit is een complex en urgent vraagstuk, die multidisciplinaire kennis vraagt. De leeropdracht is samen te vatten in de volgende vraagstelling:

Hoe kunnen mkb bedrijven hun datamanagement beter inrichten, zodat zij hun data actief kunnen inzetten voor circulaire productie in de keten en in de regio?

Wat ga je doen?

Achtergrond en functie

In de ontwikkeling van de circulaire economie is versnelling nodig. Een voorwaarde voor het sluiten van productieketens is het digitaal modelleren, registreren, aansturen en voorspellen van de werkelijkheid in de keten. Dit vereist het standaardiseren en delen van informatie. Voor het hergebruiken van een product of materialen is informatie nodig over de productsamenstelling. Kringloopproductie in de regio is uitsluitend haalbaar als er informatie over vraag en aanbod wordt verzameld en wordt gedeeld. De consument kiest eerder voor duurzame producten als deze een keurmerk hebben en dus kunnen worden getraceerd.

Het digitaliseren van bedrijfsprocessen is nog geen gemeengoed. Er is gebrek aan overzicht, inzicht, vertrouwen en visie. Om te kunnen komen tot meer circulaire productie, moeten systemen in alle schakels van de keten dezelfde taal spreken Dat vraagt innovaties op het gebied van internet of things, big data analyse, datatracking en databescherming via blockchain. Belangrijker nog is dat wantrouwen tussen ketenschakels wordt doorbroken en bewustwording ontstaat dat de lange termijn business case gebaat is bij digitalisering.

Het nieuwe lectoraat onderzoekt primair hoe bedrijven in het mkb via het digitaliseren van werkprocessen hun business model circulair kunnen maken en een positie kunnen innemen in circulaire ketens. Ingezoomd wordt op (cognitieve, organisatorische en economische) randvoorwaarden en mogelijkheden. Dit is het microniveau. Secundair besteedt het lectoraat aandacht aan hoe regionale marktplaatsen een impuls kunnen geven aan de circulaire economie. Dat is het mesoniveau. Vanuit beide invalshoeken wordt gefocust op nader te selecteren bedrijfstakken.

De nieuwe lector werkt aan de leeropdracht met en voor ondernemingen en maatschappelijke organisaties in de regio Rotterdam en daarbuiten. Specifieke aandacht is er voor vraagstukken in het grotere mkb. De lector werkt samen met onderzoekers, docenten, studenten en andere lectoren in onderzoeksprojecten, onderwijsinnovatie en kennisoverdracht. Vanuit de strategische agenda van de hogeschool wordt daarbij actief multidisciplinaire samenwerking gezocht.

Meer informatie/solliciteren: www.hogeschoolrotterdam.nl.