Beleidsmedewerker Internationaal Maatschappelijk Ondernemen

 • Dienstverband
 • Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft stevige internationale ambities. In het IMVO-team proberen we er concreet voor te zorgen dat die ambities ook positief uitpakken voor mens en milieu. Wil jij daar met ons aan meewerken?

Het beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) is gericht op het gedrag van Nederlandse ondernemingen die opereren in landen waar de lokale wetgeving m.b.t. de bescherming van mens en milieu of de handhaving daarvan vaak gebrekkig is.

De Nederlandse overheid verwacht dat bedrijven voldoen aan OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Deze schrijven voor wat bedrijven moeten doen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun internationale ketens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van kinderarbeid in mijnbouw, het betalen van leefbare lonen aan fabrieksarbeiders of het stoppen van milieuvervuiling in de keten, maar ook over de impact op mensenrechten van moderne techproducten zoals gezichtsherkenningssoftware en kunstmatige intelligentie.

Om naleving van deze standaarden te bevorderen, werkt het IMVO-team aan een mix van verplichtende en vrijwillige maatregelen. Hier horen o.m. het tot stand brengen van Europese IMVO-wetgeving bij, het ondersteunen en uitvoeren van sectorale afspraken (IMVO-convenanten) en het beheer van een IMVO-steunpunt voor bedrijven. Het creëren van een gelijk speelveld en het inbrengen van IMVO in andere beleidsinstrumenten van de overheid (inkoop, handelsinstrumentarium, etc.) zijn andere belangrijke onderdelen van het werk. Binnen de OESO en de G20 wordt actieve inbreng geleverd op IMVO en anti-corruptie. Voor het werkterrein is grote politieke en maatschappelijke belangstelling.

Voor deze functie ligt de nadruk op wetgeving. Het wetgevingscluster werkt aan de onderhandelingen op Europees niveau over verschillende wetgevingstrajecten met IMVO-dimensies, en het bewaken van de onderlinge coherentie daarvan op basis van internationale standaarden. Je zal een rol gaan spelen bij de implementatie van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en/of de uitvoering van de Forced Labour Regulation (FLR). Deze moeten (na definitieve vaststelling op Europees niveau) worden omgezet in nationale wetgeving en daarbij moet in samenspraak met de beoogd toezichthouder het toezicht worden ingeregeld.

Je krijgt een belangrijke rol in de ondersteuning van deze beide trajecten en gaat je in ieder geval bezighouden met de organisatie van verschillende bijeenkomsten. Ook zal je ondersteunende werkzaamheden verrichten bij onder meer de internetconsultatie en externe communicatie.

Taken zouden in elk geval neerkomen op:

 • Helpen bij de voorbereiding, organisatie en verslaglegging van bijeenkomsten tussen relevante ministeries en andere intern betrokken partijen;
 • Helpen bij de voorbereiding, organisatie en verslaglegging van bijeenkomsten met externe stakeholders, zoals brancheverenigingen, NGO’s, vakbonden en bedrijven;
 • Voorbereiding van de internetconsultatie bij allebei de wetsvoorstellen;
 • Coördineren van de communicatieaanpak, dit doe je in samenwerking met relevante betrokken collega’s van de directie Communicatie en de RVO ;
 • Coördineren van eventuele opdrachten aan externe bureaus.

Dit doe je voor een deel van je tijd. Daarnaast kan je ingezet worden op verschillende inhoudelijke onderwerpen en werkstromen binnen de wetgevingstrajecten en de overige onderdelen van de IMVO-beleidsmix. In overleg met jou zal een passend takenpakket worden vastgesteld. Hierbij wordt gekeken naar kennis en affiniteit, maar ook naar uitdaging en de bijdrage die jouw takenpakket kan leveren aan je ontwikkeling. Tot de mogelijkheden behoren:

 • (Mee)schrijven aan de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel;
 • Verwerken van de resultaten die naar voren zijn gekomen bij bijeenkomsten en de internetconsultatie;
 • (Mee)schrijven aan informerende en adviesnota’s aan de minister;
 • Organiseren en uitvoeren van inhoudelijke kwaliteitstoetsen om de effecten van de wetgeving in kaart te brengen (bijvoorbeeld op het gebied van de Sustainable Development Goals, gendergelijkheid, productielanden, en het bedrijfsleven).
 • Bijdragen aan het “flankerende” Ontwikkelingssamenwerking-beleid bij de wetgeving, om (bedrijven in) productielanden in staat te stellen aan hogere productiestandaarden te voldoen.
 • Bijdragen aan het beleid om verantwoord ondernemen te stimuleren via het Rijksinkoopbeleid of via sectorale samenwerking tussen bedrijven.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.