Het berekenen van de uitstoot van gevaarlijke stoffen en de blootstelling daaraan met betrekking tot de levenscyclus van een product is soms tijdrovend en gecompliceerd. Met de HotSpotScan van TNO wordt dit veel eenvoudiger.  Bovendien krijgt de gebruiker gegevens aangeleverd in REACH. Door een aantal tamelijk eenvoudige vragen te beantwoorden, kan de gebruiker de levenscyclus van het product samenstellen en de gewenste emissiegegevens selecteren. Het resultaat is een stroomdiagram met de emissies naar de omgeving en de blootstelling van werknemers.

Levenscyclus van een product

Met de HotSpotScan (HSS) kan de gebruiker de verschillende stadia van de levenscyclus van een product samenstellen, zoals productie van stoffen, formulering, gebruik, levensduur en einde levensduur. Door vragen over de stof- en proceseigenschappen te beantwoorden, krijgt de gebruiker de relevante emissiefactoren te zien zoals deze gehanteerd worden in EUSES (European Union System for the Evaluation of Substances, de tool voor het berekenen van emissies in REACH-dossiers). Deze emissiefactoren voorspellen de uitstoot naar het milieu en de blootstelling binnen.

Emissiefactoren

Verder zijn ook emissiefactoren van SpERC’s (Specific Environmental Release Categories) voor diverse sectoren in de tool geïntegreerd. De gebruiker kan deze factoren verwijderen en zijn eigen waarden invoeren. De HSS is in eerste instantie ontwikkeld in het kader van het FutureNanoNeeds FP7-project en is vervolgens verder ontwikkeld tijdens het Horizon 2020-project peroCUBE, dat zich richt op de ontwikkeling van perovskietappatuur.

Brede toepassing diverse sectoren

De HSS kan worden ingezet voor een breed scala aan toepassingen. De tool omvat diverse sectoren, zoals Adhesives & Sealants, Construction Chemicals, Electrical/Electronic Industry, Solvents en meer. Als je een van deze sectoren selecteert, kun je de levenscyclus van je product fase voor fase samenstellen. De tool hanteert standaard een referentiehoeveelheid van 1.000 kg van een stof voor het product wanneer dit in gebruik is.

De HotSpotScan voor het in kaart brengen van potentiële emissies van gevaarlijke stoffen en de blootstelling daaraan is beschikbaar op diamonds.tno.nl/#hotspotscan