De Rli is op eigen initiatief een adviestraject gestart over de verduurzaming van de Nederlandse economie, met de energie-intensieve industrie als casus. Centrale adviesvraag is wat de rol van de rijksoverheid is bij de transitie naar een duurzame economie. De raad vraagt zich af wat de aard, omvang en verwachte economische impact van de transitieopgaven betekenen voor de invulling door de overheid van haar rol. Het advies komt tot stand tegen de achtergrond van het proces rond een nieuw Klimaatakkoord en sluit aan bij het actuele debat over hoe economische groei en duurzame ontwikkeling zich tot elkaar verhouden. duurzame economische groei. De transities op het gebied van duurzame energievoorziening en een circulair gebruik van grondstoffen staan centraal in het advies. Specifieke punten waarover de raad wil adviseren zijn de rolverdeling tussen markt, samenleving en overheid, de beschikbare interventiemogelijkheden van de overheid, hoe die kunnen worden ingezet en welke alternatieven denkbaar of wenselijk zijn.

Casus energie-intensieve industrie

Om voldoende concreet te kunnen maken wat deze vragen opleveren aan handelingsperspectieven en beleidskeuzes neemt de raad een specifieke sector als casus. De raad heeft gekozen voor de energie-intensieve industrie als casus, vanwege de omvang van de transformatieopgave, de potentiële omvang van de sociaal-economische impact en omdat deze casus, gegeven het sterke marktkarakter van de industriële sector, illustratief is voor de vraagstelling over de rolverdeling tussen markt en overheid.

Aanpak

Het advies wordt in een aantal bouwstenen uitgewerkt. De raad brengt de transitieopgaven in de energie-intensieve industrie in kaart, inventariseert wat overheid en bedrijfsleven doen om de verduurzamingsopgave te realiseren en wat zij over en weer van elkaar verwachten en verzamelt inzichten uit literatuur op het gebied van economie, innovatie en transities om strategische opties en beleidskeuzes in perspectief te kunnen plaatsen. Het advies richt zich vervolgens op die punten waar opgaven, inzet en verwachtingen van partijen en bestaande denkkaders en uitgangspunten gaan knellen gegeven de transitieopgave. Van daaruit worden aanbevelingen voor het Rijk geformuleerd. In het kader van het adviestraject worden verschillende besprekingen tussen de adviescommissie en externe deskundigen en betrokkenen georganiseerd, afkomstig uit industrie, departementen, regionale en lokale overheden, wetenschap en onderzoek.

Planning

Het adviestraject zal naar verwachting in het najaar van 2018 worden afgerond.

Samenstelling raadscommissie

Annemieke Nijhof, commissievoorzitter
Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli
Ingrid Odegard junior-raadslid

Externe commissieleden:
Fred van Beuningen (directeur Clean Tech Delta)
Hans Stegeman (hoofd Research & Investment Strategy bij Triodos Investment Management)