Port of Amsterdam wil als voorloper in de transitie naar een duurzame samenleving ook de scheepvaart samen met de maritieme sector versneld verduurzamen. In de Visie Schone Scheepvaart zijn duidelijke doelen vastgelegd voor de verduurzaming van de scheepvaart. Het havenbedrijf wordt daarin gesteund door het havenbedrijfsleven en de maritieme industrie.

De bijdrage van de uitstoot van broeikasgassen van de scheepvaart aan de opwarming van de aarde bedraagt zo’n drie procent. Het goederentransport over water groeit nog altijd en hoewel deze manier van vervoer één van de energie-efficiëntste is, omgerekend naar de CO2-uitstoot per vervoerde hoeveelheid lading, loopt de scheepvaart achter in verduurzaming. Reden voor Port of Amsterdam om via haar voorlopersrol in te zetten op een versnelling van duurzame scheepvaart.

Reductiedoelen

In de Visie Schone Scheepvaart stelt Port of Amsterdam reductiedoelen voor broeikasgassen zoals CO2. In 2030 moet de zeecruise aan de kade emissievrij zijn en in 2050 moet dat voor alle scheepvaart in de Amsterdamse haven het geval zijn. Hiermee levert het havenbedrijf een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad en de omgeving van het Noordzeekanaalgebied en aan de klimaatopgave van Parijs.

Milembe Mateyo, (Rijks)Havenmeester van Port of Amsterdam: ‘De klimaatcrisis is urgent, daarom moeten we nu in actie komen. Om de opwarming van de aarde te beperken is een omschakeling nodig van fossiele naar duurzame brandstoffen, ook in de scheepvaart. Met deze visie willen wij een voorbeeldfunctie vervullen. Samen met onze partners willen we koplopers zijn in het versnellen en faciliteren van schonere scheepvaart.’​

Drie verduurzamingspijlers

De verduurzaming van de scheepvaart berust op drie pijlers:

Het aanbieden in de haven van duurzame scheepsbrandstoffen zoals waterstof en methanol en het stimuleren van het gebruik daarvan zorgt voor de grootste reductie in de uitstoot van zowel zee- als binnenvaartschepen. Port of Amsterdam zelf heeft al een aantal acties ondernomen. Zo wordt de eigen patrouillevloot omgebouwd zodat die 100 procent op biodiesel kan varen. Het nieuwe directievaartuig, dat in 2023 in de vaart komt, gaat varen op waterstof.

Een tweede pijler is de inzet van haventechnologie, zoals walstroom, en op termijn een verplichting van het gebruik daarvan. Ook wordt ingezet op alternatieve technologieën die de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen reduceren of afvangen.

De derde pijler is het optimaliseren van scheepsbezoeken door het verbeteren van de digitale infrastructuur. Een efficiënte planning van schepen zorgt voor een korter verblijf in de haven en voor minder overbodige emissies. Met de ingebruikname van Zeesluis IJmuiden kan ook efficiënter worden geschut, door bijvoorbeeld meer schepen samen te schutten.​

2050 scheepvaart emissievrij in de haven

Wethouder Egbert de Vries (Haven): ‘De Amsterdamse haven is een logistiek knooppunt en speelt een belangrijke rol in de Europese regio. Bij de uitvoering van deze rol doen we er alles aan om te zorgen dat de haven voorop loopt op het gebied van duurzaamheid, zowel in de industrie als scheepvaart. De Visie Schone Scheepvaart zorgt ervoor dat de haven elke dag weer wat slimmer, sneller en schoner werkt.’​

Deze inzet en maatregelen moeten leiden tot een reductie van meer dan 20 procent van scheepvaartemissies in 2030 ten opzichte van 2018. In 2050 moet de scheepvaart in de Amsterdamse haven geheel emissievrij zijn. ​

Kees Noorman, directeur van ondernemingsvereniging ORAM: ‘Ook het Amsterdamse havenbedrijfsleven voelt de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de verduurzaming van de maritieme sector. Wij ondersteunen dan ook deze Visie Schone Scheepvaart met doelstellingen die de Amsterdamse haven met haar ondernemers een voortrekkersrol geeft in de transitie naar een duurzame haven.’