Shell en ExxonMobil blijken er de afgelopen vier jaar niet in te zijn geslaagd de uitstoot van kooldioxyde (CO2) en andere broeikasgassen terug te dringen. In verhouding tot hun productieactiviteiten is er zelfs sprake van een stijging. Verantwoordelijk hiervoor zijn de chemie-activiteiten van de twee concerns.

Ook de uitstoot van vervuilende stoffen als zwaveldioxyde en stikstofoxyden ontwikkelde zich vorig jaar ongunstig.

De cijfers zijn opmerkelijk gezien de grote aandacht die bij de bedrijven bestaat voor milieuverantwoord ondernemen. Shell-topman Phil Watts is voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development, een samenwerkingsverband van 160 multinationals die zich inzet voor duurzaam ondernemen. De World Business Council is prominent aanwezig op de VN-top voor duurzame ontwikkeling die vandaag begint.

Uit het milieujaarverslag van Shell blijkt dat het bedrijf sinds 1998 minder energiezuinig werkt. Hierdoor levert Shell een grotere bijdrage aan het broeikaseffect. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen (olie, gas en steenkool) komt CO2 vrij. Die stof vervuilt niet, maar houdt wel warmte vast, waardoor de aarde wordt opgewarmd.

Annemarie van der Rest, milieudeskundige van Shell, schrijft de verhoging van de uitstoot onder meer toe aan ‘veranderingen in de chemieportfolio’.

‘Wij hebben de productie van energiearme plastics afgestoten, waardoor meer energie-intensieve chemie is overgebleven’, zegt zij. Verder hebben de raffinaderijen te maken met scherpere milieuregels die paradoxalerwijs leiden tot een hogere CO2-uitstoot. ‘Europese regelgeving vereist dat wij meer zwavel uit de benzine halen. Dat vermindert de luchtvervuiling, maar je hebt er meer energie voor nodig.’

Van der Rest maakt zich zorgen over de hoge uitstoot van broeikasgassen waar Shell mee kampt. ‘We werken er hard aan om de emissies naar beneden te krijgen. We denken dat er wel wat aan te doen is, maar de mate waarin, kan ik niet zeggen.’

ExxonMobil kan niet verklaren waarom het bedrijf vorig jaar meer CO2 en zwavel uitstootte. ‘Je moet op de lange termijn kijken. Dan ziet de ontwikkeling er wel gunstig uit.’