MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein, Acceleratio en IMSA zetten samen met het Ministerie van I&M een nieuw programma op dat zich expliciet richt op het daadwerkelijk verzilveren van de voordelen van circulair ondernemen. Het is voor het eerst dat overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen op deze manier samenwerken. Gezamenlijk doel is dat Nederland een wereldwijde voorloper op het gebied van circulaire economie wordt.

Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en materialen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Dit model wordt in toenemende mate erkend als het economisch model van de toekomst: het maakt industrielanden (veel) minder afhankelijk van schaarser wordende grondstoffen en energiebronnen, vermindert afvalstromen en uitstoot, en leidt tot vernieuwende economische activiteiten. TNO-Onderzoek toont aan dat er op die wijze in Nederland jaarlijks €7,3 miljard kan worden bespaard op grondstoffen. Daarnaast kunnen er 54.000 banen worden gecreëerd en kan de milieulast aanzienlijk worden verlaagd. Niet voor niets ziet de SER de circulaire economie als één van de dragende pijlers onder Groene Groei.

 

Een transitie naar een circulaire economie is echter een proces van jaren en vraagt naast technische innovaties ook aanpassingen van het gehele economische systeem. Dat maakt nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen noodzakelijk. Het nieuwe programma gaat van start onder de naam RACE, wat staat voor Realisatie van Acceleratie naar een Circulaire Economie. Binnen RACE wordt niet alleen gewerkt aan technische aspecten (zoals het circulair ontwerpen en energieneutraal recyclen) maar nadrukkelijk ook aan de benodigde sociale en systeeminnovatie. Daarnaast is er ook aandacht voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s, gezamenlijke communicatie en kennisopbouw.

De RACE-coalitie werkt de komende weken de eerste deelprojecten uit in concrete programma’s die dit najaar van start gaan.

 

RACE

Race is een samenwerkingsverband van MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein, Acceleratio, IMSA en de Rijksoverheid en richt zich op het daadwerkelijk verzilveren van de voordelen van een circulaire economie. Binnen RACE wordt niet alleen gewerkt aan technische aspecten, maar nadrukkelijk ook aan de benodigde sociale en systeeminnovatie. Daarnaast is er ook aandacht voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s en gezamenlijke communicatie en kennisopbouw. RACE omvat de volgende activiteiten:

1.    Het inventariseren en wegnemen van belemmeringen om te komen tot een circulaire economie

2.    Het inventariseren van bestaande circulaire best practices en de geleerde lessen daarvan

3.    Het bevorderen van de toepassing van circulaire principes door ontwerpers

4.    Het bevorderen van hoogwaardig hergebruik

5.    Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe circulaire productieketens

6.    Het betrekken van jongeren in de transitie naar de circulaire economie

7.    Het naar een breed publiek communiceren van bovenstaande activiteiten