Nederlands bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid

Bron
DSGC

Bijna 250 bedrijven hebben de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, waarin zij pleiten duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is de verklaring op 19 juni overhandigd aan minister Kaag, op de dag dat de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan buigt.

De verklaring is op initiatief van de Dutch Sustainable Growth Coalition opgesteld in samenwerking met Global Compact Nederland, MVO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken en VNO-NCW. Download de lijst met ondertekenaars.

Tekst verklaring:

De COVID-19-pandemie is een ongeëvenaarde gebeurtenis in onze recente geschiedenis. Net als alle andere Nederlandse bedrijven doen ook wij er alles aan om ons zorgsysteem te ondersteunen en de economische en sociale gevolgen van de crisis te verzachten. We zijn dankbaar voor het leiderschap van de Nederlandse regering en we willen iedereen bedanken die in de frontlinie heeft meegewerkt aan deze uitdaging. Ook wij blijven onze verantwoordelijkheid nemen, zoals we dat voor en tijdens de COVID-19-crisis ook al deden. Om deze pandemie te bestrijden en snelle innovatie mogelijk te maken, zijn Nederlandse bedrijven en overheden de afgelopen weken samenwerkingsverbanden met elkaar aangegaan. Zo hebben we de productie van essentiële medische benodigdheden binnen onze grenzen opgevoerd en nieuwe manieren gevonden om deze te distribueren. Deze ontwikkelingen stemmen ons hoopvol, dat we ook in de toekomst via publiek-private samenwerkingen gedeelde uitdagingen kunnen oplossen. 

De COVID-19-crisis raakt onze samenleving midden in de transitie naar een economie die zich meer op duurzaamheid en inclusiviteit richt. Het is belangrijk om deze uitdagingen niet uit het oog te verliezen en ook de risico’s van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit scherp in het vizier te houden. Als we nu juist handelen, kunnen we niet alleen onze economie versterken, maar ook de negatieve impact op ons milieu, de samenleving en het welzijn van mensen en bedrijven zo klein mogelijk houden. Nederlandse bedrijven zijn toegewijd om door te gaan met het verweven van duurzaamheid in hun bedrijfsmodellen. We zullen daarbij jaarlijks op transparante en geïntegreerde wijze over onze prestaties rapporteren. We committeren ons eraan dat onze bijdrage om tegen klimaatverandering te strijden berust op wetenschappelijk onderbouwde ambities en routes.

Wij beloven van duurzaamheid de hoeksteen van onze COVID-19-herstelmaatregelen te maken, zowel op nationaal als op EU-niveau. Een focus op sociale verantwoordelijkheid en klimaatactie, met de Sustainable Development Goals (SDGs) als leidraad, zal onze economie versterken. En dat niet alleen. Deze visie kan voor de volledige wereldwijde samenleving als stip op de horizon dienen en richting geven. We mogen niet vergeten dat deze pandemie niet alleen ons raakt, maar ook een enorme impact heeft op ontwikkelingslanden. Het opzetten van inclusieve, duurzame toeleveringsketens zal de economie van alle betrokken landen versterken en veerkrachtiger maken. Door ons nu te richten op duurzaamheid, waarbij de SDGs als kompas dienen bij het meten en definiëren van onze inspanningen, kunnen we de klimaatrisico’s serieus verkleinen. Ook stelt het ons in staat om onze economie in te richten op een toekomst van duurzame groei en een inclusievere maatschappij. Gezien de omvang van de benodigde herstelinvesteringen en de snel naderende deadline van het Parijs-akkoord, moeten we deze kans met beide handen aangrijpen. 

Als brede coalitie van Nederlandse bedrijven onderschrijven we het belang van een sterke focus op duurzaamheid. Daarom vragen we de Nederlandse regering om de volgende punten in overweging te nemen:

  1. Maak de EU Green Deal de hoeksteen van de EU-herstelplannen.
    De EU Green Deal in combinatie met een sterke strategie voor investeringen, wereldwijde handel en diplomatie, kan de duurzaamheidstransitie binnen mondiale waardeketens versnellen. Met een verhoging van het Europees BBP, een verbetering van de gezondheidsnormen en de creatie van miljoenen banen tot gevolg. Rekening houdend met het mondiale speelveld, steunen we de ambitie van de EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. We roepen de Nederlandse regering op om, samen met alle EU-staatshoofden en regeringsleiders, de EU Green Deal een centrale positie te geven binnen het EU-herstelplan. 
  2. Zorg dat de investeringen die uit het COVID-19-herstelplan voortvloeien, de economie verder op weg helpen bij het realiseren van de SDG’s en de doelstellingen uit het Parijs-akkoord.
    Nederlandse bedrijven zijn koplopers op het gebied van duurzaamheid. Door te investeren in duurzame competenties, innovaties en kennis, zullen we uiteindelijk concurrentievoordelen behalen. Daarom moeten we innovatie aanzwengelen en onze Nederlandse oplossingen voor mondiale uitdagingen verder ontwikkelen. De economische steun van overheden en financiële instellingen aan bedrijven die door de pandemie zijn getroffen, was op de korte termijn essentieel. Voor het verdienmodel van onze economie op de middellange termijn is het juist van belang om te investeren in duurzame oplossingen. We zouden met name willen aanmoedigen dat het Europees Herstelfonds wordt gebruikt voor substantiële investeringen op het gebied van de energietransitie en de daarvoor benodigde infrastructuur, circulaire economiemodellen, capaciteitsontwikkeling, schonere mobiliteitsoplossingen (inclusief schone brandstoffen), natuurlijke oplossingen, herstel van ecosystemen en regelingen om de vraag naar koolstofarme producten te stimuleren en regelingen om de vraag naar koolstofarme producten te stimuleren. Investeringen die voortvloeien uit de EU Green Deal (zoals het EU Sustainable Europe Investment Plan en het Just Transition Fund), ondersteund door onder meer de EU Sustainable Finance Strategy, kunnen als katalysator dienen voor het beschikbaar komen van het vereiste openbare en particuliere kapitaal.
  3. Blijf op de lange termijn zekerheid bieden over het Nederlandse Klimaatakkoord en meetbare verplichtingen.
    Effectieve bedrijfsvoering is alleen mogelijk als overheden duidelijke beleidskaders opstellen. De regering moet ervoor waken dat het Nederlandse Klimaatakkoord overeind blijft staan en moet het behalen van de doelstellingen versnellen door de Green Recovery-fondsen slim aan te wenden. Dit moet, in overeenstemming met de EU-doelstellingen, voor 2030 en 2050 gebeuren. Deze aanpak levert een duidelijke routekaart voor bedrijven op en biedt hen het vertrouwen om te investeren in groene, netto-emissievrije oplossingen die tegemoet komen aan onze toekomstige behoeften. Volgens ons moet het EU-emissiehandelssysteem (ETS) op één lijn komen te liggen met de Europese klimaatambities, terwijl we ons tegelijkertijd moeten verzekeren van een gelijk speelveld met de rest van de wereld. 

Om duurzaamheid nog verder te integreren in onze economie, zien we graag een onafhankelijk Nederlands onderzoek naar ‘het inrichten van markten voor SDG-doeleinden’. Dit onderzoek moet aantonen hoe overheidsinstrumenten de marktcondities van bedrijfssectoren kunnen verbeteren, zodat zij maximaal kunnen bijdragen aan de SDG-agenda. 

We kijken ernaar uit om onze samenwerking met zowel de Nederlandse als de Europese regering voort te zetten, om gezamenlijk duurzaamheid tot de hoeksteen van onze economie te maken met de SDG-agenda als leidraad. Samen kunnen we dit mogelijk maken. 

Foto: DSGC

Share Button