Ook de aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever wordt voor ruim 40% van de Nederlanders in hoge mate bepaald door het maatschappelijk profiel van het bedrijf. Nederlanders letten daarbij vooral op zaken die direct in relatie staan tot de bedrijfsvoering zoals gezondheid, natuur & milieu, mensenrechten en welvaart. Aspecten die verder af staan van de bedrijfsvoering, zoals onderwijs, sociale samenhang, armoedebestrijding en aandacht voor achterstandsgroepen worden echter ook opvallend vaak genoemd. “Het lijkt erop dat de traditionele rolverdeling waarbij de overheid er voor de burgers is en bedrijven vooral winst moeten maken verleden tijd is. Van bedrijven wordt een maatschappelijke inzet verwacht, ook buiten de bedrijfsvoering om”, aldus Bas van Haastrecht, partner SE Consultancy. Opvallend is dat het Nederlands publiek met name vindt dat financiële issues meer aandacht verdienen dan ze nu krijgen. In de top 5 staan het bestrijden van hebzucht, armoedebestrijding en rechtvaardige inkomensverdeling. Dit blijkt uit de eerste Maatschappelijk Imago Monitor van SE Consultancy en Motivaction die het belang van maatschappelijk gedrag van bedrijven in kaart brengt. Het onderzoek werd uitgevoerd onder een steekproef van ruim 1.500 respondenten uit het StemPunt-panel van Motivaction die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking van 18 tot 70 jaar.

Grote bedrijven scoren matig

In het onderzoek is ook gevraagd wat Nederlanders vinden van het maatschappelijke profiel van Nederlandse bedrijven. De 30 grootste bedrijven van ons land scoren gemiddeld maar net een voldoende (gemiddeld rapportcijfer 5,6). De hoogste score wordt gegeven aan de Rabobank, al komt ook deze niet hoger dan een 6,5. De laagste score is voor Shell met een 4,6.

Invloed van maatschappelijke programma’s

Bijna driekwart van het Nederlandse publiek staat positief tegenover het principe dat bedrijven zich als aanvulling op hun bedrijfsvoering actief inzetten voor mens, maatschappij en milieu door bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en goede doelen te ondersteunen met geld, producten, diensten en mensen. Hierbij kan gedacht worden aan programma’s als het Ronald McDonald Kinderfonds, de samenwerking tussen TNT en het World Food Programme en het Mooiste Contact Fonds van KPN. Het merendeel van het Nederlands publiek kent deze projecten echter niet of nauwelijks en heeft geen goed beeld van de rol van bedrijven daarin. Deze programma’s dragen daardoor slechts beperkt bij aan het maatschappelijk bedrijfsprofiel. Nadat in het onderzoek een korte toelichting op deze programma’s werd gegeven, nam in de meeste gevallen het maatschappelijk profiel substantieel toe. Van Haastrecht: “We zien dat veel bedrijven wel actief zijn in de samenleving, maar dit vaak nog ‘verstoppen’. Het onderzoek toont aan dat het publiek een maatschappelijke rol van bedrijven waardeert en daar ook graag informatie over krijgt.”

Maatschappelijk Imago Monitor

De Maatschappelijk Imago Monitor brengt het belang van maatschappelijk gedrag van bedrijven in kaart. Onderzocht wordt hoe dit zich verhoudt tot andere bedrijfsmatige aspecten en welke thema’s van belang zijn. Er worden scores per bedrijf gemeten alsook de impact van maatschappelijke programma’s. Eind 2010 vindt de volgende meting van de jaarlijkse Maatschappelijk Imago Monitor plaats.