De tekst van de brief:

Het MVO Platform, een platform van maatschappelijke organisaties gericht op het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verwelkomt MVO Nederland (het Kenniscentrum MVO) als belangrijke nieuwkomer in de MVO discussie in Nederland.

MVO krijgt terecht steeds meer aandacht. Wij zijn verheugd dat het belang van MVO ook door de overheid wordt onderkend, getuige de oprichting van het Kenniscentrum MVO. Er is echter nog een wereld te winnen als het gaat om de verantwoordelijkheid die bedrijven nemen voor de gevolgen van hun kernactiviteiten. Erkenning van dit gegeven is een belangrijke voorwaarde voor het laten welslagen van uw programma.

Wij willen u met deze brief succes wensen bij de ontwikkeling van het Kenniscentrum. Veel maatschappelijke organisaties hebben al langer ervaring met initiatieven op het gebied van MVO, de dialoog en samenwerking met bedrijfsleven en overheden. Enkele cruciale ervaringen en opvattingen willen we graag met u delen. We maken daarbij onderscheid tussen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (dat gaat over de kernactiviteiten van een bedrijf) en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (dat gaat over liefdadigheid van een bedrijf):

1. Onduidelijkheid over de inhoud van MVO leidt tot spraakverwarring en vertragingen. Initiatieven waarbij geen MVO-bottomline wordt benoemd, kunnen leiden tot ondermijning van vooruitstrevende initiatieven. Daarom is een normatief kader nodig voor gelijke verwachtingen en aanspreekbaarheid. Voorbeelden van normatieve kaders waaraan het Kenniscentrum zich zou kunnen committeren zijn: de OESO-richtlijnen, de VN Normen voor multinationale ondernemingen en/of het MVO Referentiekader van het MVO Platform.

2. Regulerende maatregelen kunnen ervoor zorgen dat MVO mainstream wordt. Wij vragen het kenniscentrum voorstellen te ontwikkelen ten aanzien van regulering door overheden en internationale organisaties op het gebied van MVO. Zowel ondernemers als overheden als maatschappelijke organisaties hebben daar baat bij.

3. Niet het MVO-beleid van een bedrijf in Nederland levert de grootste problemen op, maar het gedrag van bedrijven in de keten van productie en handel. De meest nijpende MVO onderwerpen, zoals kinderarbeid, dwangarbeid, mensenrechtenschendingen, ontbossing, schadelijke vormen van mijnbouw, milieuvervuiling, vinden plaats in de productieketen van een bedrijf. Om tot duurzame ontwikkeling te komen is het nodig nadruk te leggen op (internationale) productieketens. Zo hebben van de 175 recent, voor de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken, onderzochte bedrijven slechts 20 géén activiteiten buiten de ‘westerse wereld’.

4. Bedrijfspecifiek MVO beleid heeft de meeste kans van slagen als verschillende stakeholders bij een project worden betrokken. We zien steeds weer dat de meest waardevolle kennis wordt verkregen door het opdoen van praktijkervaring. We dagen het kenniscentrum daarom uit substantieel te investeren in vernieuwende internationaal georiënteerde ‘multi-stakeholder initiatieven’.

5. Een basisvoorwaarde voor MVO is transparantie. Goede verslaglegging maar ook ‘het recht om te weten’ hoe producten en diensten tot stand komen zijn onontbeerlijk om te toetsen of er daadwerkelijk sprake is van maatschappelijk verantwoord gedrag. Ook onafhankelijke controle en verificatie is daarvoor onontbeerlijk.

We nodigen het Kenniscentrum van harte uit om, op basis van het bovenstaande, samen met ons te werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland en in mondiaal verband.

Met vriendelijke groet,

namens het MVO Platform:

Amnesty International Nederland
CLAT Nederland
Cordaid Milieudefensie
COS Nederland
FairFood
Goede Waar & CO
Greenpeace Nederland
Hivos
ICCO
IRENE Network
Koffiecoalitie
Landelijke India Werkgroep
Max Havelaar
NC-IUCN
NiZA
Novib
Pax Christi
SOMO
VBDO
Wemos