Veel aandacht wordt besteed aan de bijbelse motieven en ethische aspecten van het ondernemerschap. Dat valt te lezen in het rapport Goede zaken, snelle tijden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de IT dat op 26 november aangeboden werd aan de Noaber Foundation in Lunteren. Het is geschreven door ICE-onderzoeker drs. Arthur Zijlstra.

Voor de bedrijfsethiek betekent het model geen beperking van mvo tot bijzondere morele dilemma’s, incidenten en bijzondere problemen. Bedrijfsethiek verbreedt zich tot een bezinning op de verantwoordelijkheid van de onderneming en is zaak van alle bedrijfsgenoten, niet alleen van managers of ethische experts. Het model is getest in een tweetal gevalstudies bij de Triodos Bank en het software- en consultancy bedrijf Ordina.

Behalve de organisatorische vormgeving van mvo, onderscheidt het rapport zich door aandacht voor de levensbeschouwelijke motivatie voor mvo. Met name tijdens een economische dip kan mvo gezien worden als een extraatje in goede tijden. Een verankering in de levensbeschouwelijke overtuiging geeft een sterkere en duurzame(r) motivatie voor mvo. Zijlstra kiest zelf voor de bijbelse motieven van rentmeesterschap en priesterschap als richtinggevend voor mvo. De betekenis hiervan blijkt o.a. in een analyse van integriteit in ondernemingen. Integer handelen hangt enerzijds af van organisatorische factoren (is er een regeling voor klokkenluiders?), anderzijds van de mentaliteit van mensen. Ondernemingen kunnen aan beiden werken, maar stuiten op de macht van het kwaad.

In relatie tot de IT-sector vult de auteur een leemte. Tot nu toe is er in het publieke debat over mvo nauwelijks aandacht geweest voor de IT. Omgekeerd onderscheiden IT-ondernemingen zich als regel niet door mvo in hun kernactiviteiten te integreren. Zijlstra constateert dat de IT zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een belangrijke cultuurmacht. Dat noopt IT-bedrijven ertoe zich te bezinnen op hun publieke verantwoordelijkheid en de praktische vormgeving hiervan. De schrijver concludeert dat IT-ondernemingen – in vergelijking met andere sectoren – in strategisch opzicht een unieke mogelijkheid hebben om mvo te stimuleren. Niet alleen door een verantwoorde inrichting en organisatie van hun eigen kernactiviteiten en maar ook en vooral door hun automatiserings- en organisatie-adviezen aan klanten. Zij kunnen de mogelijkheden voor mvo bij klanten aanzienlijk beperken (vanuit een eenzijdige technisch-economische gerichtheid), maar ook verruimen (door een brede multi-dimensionale benadering).

Het ICE is een wetenschappelijk instituut dat onderzoek verricht naar de normatieve aspecten van problemen in de moderne westerse cultuur. Het ICE aanvaardt daarbij de Bijbel als gezaghebbend Woord van God. Het ICE stelt zich ten doel de samenleving te dienen door ethisch onderzoek te verrichten op het gebied van maatschappelijke vraagstukken, met aandacht voor de cultuurfilosofische en cultuurhistorische aspecten van deze vraagstukken. Het ICE is gevestigd in Amersfoort.