Deze opstelling van de SER is, zo menen AI en de LIW, het gevolg van feit dat de SER in haar advies nauwelijks onderscheid maakt tussen de nationale en internationale dimensie van maatschappelijk (verantwoord) ondernemen. De analyse van de Nederlandse verhoudingen wordt, meestal impliciet, ook gebruikt om de internationale dimensie van maatschappelijk ondernemen te benaderen. In Nederland is het wellicht verdedigbaar dat de ondernemer naast de bestaande wet- en regelgeving, niet verplicht nieuwe ‘maatschappelijke taken’ wordt opgelegd. Dat kan echter geen vrijbrief voor ondernemingen zijn om in het buitenland fundamentele arbeids- en mensenrechten naar eigen inzicht niet te respecteren.

AI en de LIW pleiten voor een actieve overheidsrol bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van door haar zelf ondertekende internationale arbeids-, mensenrechten- en milieuverdragen. Zij betreuren daarom dat de SER in haar concrete aanbevelingen een actieve overheidsrol op de volgende terreinen afwijst of weinig actief ondersteunt.

* Een wettelijke verplichting van ondernemingen tot ‘sociale rapportage’.
PvdA en Groen Links bereiden momenteel een dergelijk initiatief-wetsontwerp voor. De SER wijst een wettelijke verantwoordingsplicht af. AI en LIW pleiten er voor om ondernemingen op zijn minst te laten rapporteren over (een plan van aanpak tot) naleving van de fundamentele arbeidsnormen inclusief onafhankelijke verificatie.
* Een kennis- en promotiecentrum voor verantwoord ondernemen
De SER ziet slechts een rol voor een ‘informatiecentrum’ dat vooral doorverwijst. AI en LIW pleiten voor een actief kennis- en promotiecentrum verantwoord ondernemen in het buitenland, dat samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties een stimulerende rol speelt bij de uitvoering in de praktijk.
*’Maatschappelijk ondernemerschap’ van de overheid
De SER noemt de mogelijkheid dat de overheid als inkoper/opdrachtgever en als subsidie-verstrekker ook maatschappelijke richtlijnen voor verantwoord ondernemen hanteert. AI en LIW betreuren het dat deze opties niet nader worden uitgewerkt. De Kamer heeft vorige week juist een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd dat te doen.