Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema, dat ook in de supermarktbranche van steeds grotere betekenis wordt. Supermarkten zijn in de westerse samenleving het belangrijkste kanaal waarlangs consumenten zich van levensmiddelen voorzien. In die zin oefenen supermarktorganisaties een aanzienlijke maatschappelijke invloed uit.

Laurus erkent dat daaruit de verantwoordelijkheid voortvloeit die invloed positief aan te wenden, of het nu gaat om de verbetering van het milieu of de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden. Dit vraagt om de integratie van MVO-principes in bedrijfsprocessen en productieketen, in een open dialoog met ngo’s en de samenleving. Daarbij hoort ook het zo transparant mogelijk verantwoording afleggen over de prestaties die op MVO-gebied zijn geleverd. Daarom zal Laurus voortaan jaarlijks – naast het financieel jaarverslag – een maatschappelijk of duurzaamheidsverslag
publiceren, te beginnen met het onderhavige verslag, dat betrekking heeft op 2005. Voor deze verslaglegging maakt Laurus gebruik van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), die zich temidden van andere, concurrerende richtlijnen hoe langer hoe meer tot de wereldstandaard ontwikkelen. Een mogelijke vervolgstap is verificatie van de maatschappelijke verslaglegging door de onafhankelijke accountant, volgens dezelfde strenge systematiek als gebruikelijk bij de financiële verslaglegging. In dit jaarverslag is dat nog niet aan de orde.

Laurus is vorig najaar een samenwerking aangegaan met Stichting Natuur en Milieu en Oxfam Novib. Gedrieën werken wij aan de verduurzaming van de productieketen. Een unieke samenwerking die van groot belang is voor de toekomst van Super de Boer, de winkelformule die, zoals eind januari aangekondigd, de toekomst van Laurus belichaamt. Duurzaamheid wordt een van de kernwaarden van de Super de Boer-formule. In dit verslag wordt dan ook uitgebreid verslag gedaan van onze samenwerking met
Natuur en Milieu en Oxfam Novib die, hoewel pril, toch al tastbaar resultaat oplevert.
Laurus gaat zich de komende jaren de nodige inspanningen getroosten om duurzaamheid een gezicht te geven. Dit ondanks de moeilijke marktomstandigheden waaronder de Nederlandse levensmiddelensector nog steeds moet opereren. Wij doen dit in het belang van de samenleving, van onze klanten en uiteraard ook van onze winkelformule Super de Boer, die zich met een profilering op dit gebied van een aanmerkelijke voorsprong op de concurrentie kan verzekeren.