Op 31 januari jl. heb ik u in kennis gesteld van het voornemen van de Staat om de Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op te richten (Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28775, nr. 1). De vaste Commissie voor Economische Zaken heeft mij naar aanleiding van dit voornemen op 20 februari jl. nadere vragen gesteld, die ik op 21 maart jl. heb beantwoord (Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28775, nr. 2).

Momenteel staan we aan de vooravond van een aantal cruciale beslissingen met betrekking tot het Kenniscentrum MVO, zoals de aanstelling van een directeur, de vestigingsplaatskeuze en de nadere operationalisering van de doelstellingen van het Kenniscentrum en daarmee samenhangend de nadere invulling van de taakafbakening met de werkzaamheden van het Ministerie van Economische Zaken.

Mede ingegeven door de nadere vragen van uw Kamer heb ik besloten de beslissingen over bovenstaande punten over te laten aan mijn ambtsopvolger. Hij zal immers in de komende kabinetsperiode samen met het bestuur en de medewerkers van de Stichting Kenniscentrum MVO nieuwe impulsen moeten gaan geven aan het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De voorzitter van het bestuur van de Stichting Kenniscentrum MVO i.o., mw. Margreeth de Boer, heb ik inmiddels in kennis gesteld van mijn besluit.