Maatschappelijk verantwoord ondernemen – ondernemen met zorg voor de maatschappelijke effecten ervan in binnen- en buitenland – leeft sterk in Nederland. Het kabinet ziet het als een verschijnsel dat niet meer is weg te denken. Het kabinet wil de verdere doorbraak ervan actief ondersteunen
en sluit zich daarbij aan bij de analyse en de aanbevelingen van de SER. Kernpunt daarbij is dat maatschappelijk verantwoord ondernemen zich van onderop ontwikkelt: bij de individuele onderneming.

De verschillende manier waarop ondernemingen invulling geven aan het begrip, heeft tot gevolg dat generieke regelgeving ongeschikt is om maatschappelijk verantwoord ondernemen te ondersteunen. Het kabinet kiest derhalve voor een aanpak die maatwerk mogelijk maakt: het bij elkaar brengen van partijen, het ontwikkelen en verspreiden van kennis en het bevorderen van transparantie zodat betrokkenen zich een goed oordeel kunnen vormen over het maatschappelijk ondernemerschap van bedrijven.
Naast lopende activiteiten als bijvoorbeeld de uitvoering van het
MKB-minderhedenconvenant, wil het kabinet op voorstel van staatssecretaris Ybema een aantal nieuwe initiatieven nemen, zowel op lokaal, nationaal en internationaal niveau:
Ã?? Lokale partnerschappen worden bevorderd;
Ã?? Er moet een onafhankelijk nationaal kennis- en informatiecentrum komen dat informatie verzamelt en verspreidt en dat, waar nodig, doorverwijst naar gespecialiseerde instellingen;
Ã?? De Raad voor de Jaarverslaggeving zal worden gevraagd te adviseren over de integratie van maatschappelijke aspecten in de verslaggeving door bedrijven. Het kabinet wil bevorderen dat bedrijven op dit punt de transparantie vergroten;
Ã?? Er zal een ontwerp voor een leidraad voor de maatschappelijke aspecten van internationaal inkopen en aanbesteden door de overheid worden opgesteld;
Ã?? Onderzocht zal worden of nieuwe internationale afspraken ter voorkoming van milieuschade in het buitenland gewenst zijn.