Het impactpad maakt impactmeten toegankelijk en betaalbaar voor sociaal ondernemers

Impactmeten is essentieel voor de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in Nederland. Het doen van een goede meting is echter door gebrek aan kennis en toegankelijke methoden en tools, kostbaar en tijdrovend voor ondernemers. Het deze week beschikbaar gekomen Impactpad is een online en open source handleiding die ondernemers praktische hulp biedt bij het zetten van de volgende stap(pen) in het meten van hun impact.

Toegankelijk en betaalbaar impactmeten

In 2015 bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uit aan het kabinet over sociale ondernemingen. Hierin adviseerde de SER o.a. om het meten van maatschappelijke impact gemakkelijker en goedkoper te maken. Ondanks dat maatschappelijke impact het hoofddoel is van sociale ondernemingen, zijn er nog te weinig ondernemingen goed in staat hun impact te meten en communiceren. Vaak komt dit door een gebrek aan kennis enerzijds en een gebrek aan toegankelijke, algemeen geaccepteerde methoden en tools anderzijds.

Het Impactpad verlaagt deze drempel en maakt impactmeten toegankelijk en betaalbaar voor sociaal ondernemers. De handleiding bestaat uit een overzicht van de meest relevante indicatoren voor drie geselecteerde maatschappelijke thema’s, en instrumenten om die ook daadwerkelijk te meten. Ook andere betrokken partijen, zoals gemeentes en impact investeerders, kunnen gebruik maken van Het Impactpad.

Arbeidsparticipatie, duurzame waardeketens en circulaire economie

Om diepgang aan te brengen focust Het Impactpad zich vooralsnog op drie thema’s: arbeidsparticipatie, duurzame waardeketens en circulaire economie. Op de eerste twee thema’s zijn veel sociaal ondernemers actief en is er relatief veel beschikbaar aan kennis en methodes. Met het thema circulaire economie zet Het Impactpad een vernieuwende en belangrijke stap in de kennisontwikkeling over en concretisering van impactmeten binnen dit thema. De ambitie is het aantal thema’s de komende jaren uit te breiden, zodat de handleiding steeds breder inzetbaar wordt.

Ontwikkeld in samenwerking met ondernemers en experts

Het Impactpad is ontwikkeld door een consortium bestaande uit Avance Impact, Impact Center Erasmus en Social Enterprise NL en gebeurt in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken. Het consortium heeft een groot aantal ondernemers en experts betrokken bij de ontwikkeling van Het Impactpad, zo is deze gebaseerd op de huidige best practices. Zo kan Het Impactpad doorgroeien naar een basis voor landelijke standaarden en methodieken.

Share Button