De gestapelde problematiek van stikstof, CO2, druk op biodiversiteit en klimaat, en gebruik van schaarse grondstoffen wordt diep in de maatschappij gevoeld. Bedrijven staan onder hoge druk met een stagnerende aanvoer van materialen en personeelskrapte. Het moet en kan echt anders. In de transitie naar een circulaire economie ligt de oplossing. De hamvraag is: “Hoe brengen we daar versnelling in, in Noord-Nederland?” Onder de projectparaplu ‘Noord-Nederland verdient Circulair’ werken 20 noordelijke en landelijke partijen samen om het antwoord op die vraag te formuleren én te realiseren. Vorige week ging het project officieel van start tijdens een online kick-off.

Belangrijke stappen in het Noorden

“Circulaire economie is nodig om de overconsumptie van grondstoffen terug te dringen.” Dit benadrukt prof. dr. Jacqueline Cramer. Hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en coördineert uiteenlopende circulaire initiatieven, zoals Betonakkoord, Bouwakkoord Staal en Circulair Textiel. Daarnaast is zij voorzitter van de Transitieraad ‘Noord-Nederland verdient Circulair’. “De vandaag gestarte, brede coalitie van partijen is een belangrijke stap om circulaire economie in Noord-Nederland te stimuleren.”

Verbreden voor een impactvolle aanpak

Gedeputeerde Friso Douwstra, provincie Fryslân: ‘Er gebeurt veel op het gebied van de circulaire economie in onze regio. We moeten daarin toe naar opschaling van projecten. Daar is ook voor nodig dat je weet waar je staat, om te bepalen wat de volgende stap moet zijn op weg naar deze opschaling. Daarom is het goed dat in het project ook werk wordt gemaakt van een monitoring. Het is belangrijk om te meten waar we staan’.

Gedeputeerde Henk Brink, provincie Drenthe: “In de woningbouw kunnen we een belangrijke slag slaan als het gaat om CO2- en grondstofbesparing door circulair te gaan bouwen. De woningbouwcorporaties in Drenthe werken in een gezamenlijke aanpak, Drenthe Woont Circulair, aan de bouw van circulaire woningen. Deze aanpak willen we graag verbreden naar heel Noord-Nederland om nog meer impact te maken!”

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol, provincie Groningen: “Met het project ‘Het Schone Noorden’ bundelen we, overheden, bedrijven en kennisinstellingen, onze krachten op het gebied van plastics. Niet alleen recycling maar ook (nog) hoogwaardiger stappen naar duurzamer plastic-gebruik. Dit platform Noord-Nederland verdient Circulair kan helpen dit proces te versnellen.”

Samen werken om te kunnen versnellen

Er zijn dus al prachtige en succesvolle initiatieven. Maar waarom dan dit project? Evert Jan van Nijen, directeur Vereniging Circulair Friesland en penvoerder van het project ‘Noord-Nederland verdient Circulair’ en directeur Vereniging Circulair Friesland: “Noord-Nederland kampt op dit moment met een nog te versnipperd netwerk van losse actoren en autonome ondersteuningsprogramma’s. Onder de naam ‘Noord-Nederland verdient Circulair’ stemmen de betrokken partijen hun activiteiten beter op elkaar af en regionaal goed werkende activiteiten over alle drie de provincies uitrollen. Door dit versterkte ecosysteem helpen zij gezamenlijk het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Noord-Nederland om hun bedrijfsvoering, producten en dienstverlening circulair te maken.”

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het voornemen voor financiële bijdragen vanuit de Provincie Fryslân, Provincie Groningen en de Provincie Drenthe en de bijdrage van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Op 10 februari overhandigden de gedeputeerden namens de provincies en SNN een cheque van 1,5 miljoen euro aan Dina Boonstra, directeur van de N.V. NOM en voorzitter van de Raad van Advies van het project. Dina Boonstra: “Met dit geld gaan we onder andere nieuwe circulaire waardeketens verkennen en Living Labs definiëren. Deze experimenten zijn gericht op de grootste uitdagingen binnen de Transitieagenda’s Bouw, Kunststoffen en Maakindustrie.

Noord-Nederland verdient Circulair

Wytze G. Rijke, managing director TCNN en programmamanager ‘Noord-Nederland verdient Circulair’: “Het projectplan is erop gericht om het MKB in Noord-Nederland te ondersteunen in de overstap naar de circulaire economie. Dat doen we door concrete activiteiten uit te voeren op drie speerpunten. Als eerste het ontwikkelen en verbeteren van de samenwerking in het innovatie ecosysteem rond circulaire economie, zodat we missende schakels ontwikkelen en de MKB-ondersteunende partijen beter met elkaar laten samenwerken. Hiernaast is het ontwikkelen en toepassen van circulaire waardeketens en businessmodellen binnen bedrijven één van de speerpunten. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het uitbouwen van de CIRCO-Hub. CIRCO is een methode voor circulair ontwerp om businesskansen te creëren. Het derde speerpunt is het verzamelen van marktformatie rondom inkoop & de ontwikkeling van specifieke Living Labs. Hierbij sturen we aan op nieuwe circulaire inkooptrajecten en ketensamenwerking rond specifieke thema’s .

Betrokken partijen:

De partners van ‘Noord-Nederland verdient Circulair’ zijn:

Circulair Friesland | GroBusiness | Ynbusiness | Ik Ben Drents Ondernemer | Biocooperative Northern Netherlands | MadeCircularBy… | NHL Stenden Hogeschool | Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) | Chemport Europe | NVNOM | Rijksuniversiteit Groningen | Hanzehogeschool Groningen | TCNN | VNO-NCW Noord

Ondersteunende partners:

Rabobank | Versnellingshuis | CIRCO | KIA CE | VNO NCW Midden | Gemeente Leeuwarden | Gemeente Groningen | Gemeente Emmen |Gemeente Assen

(beoogde) Financiers:

Provincie Fryslân | Provincie Drenthe | Provincie Groningen | Ministerie van Economische Zaken | SNN | REACT EU.