De SER brengt vandaag het conceptontwerp uit voor een betekenisvolle dialoog. Dit ontwerp biedt bedrijven concrete handvatten om een betekenisvolle dialoog met hun stakeholders te voeren, zoals onder meer de OESO-richtlijnen verlangen. Voor veel bedrijven is dit een grote uitdaging. Het ontwerp is tot stand gekomen na uitgebreid literatuuronderzoek en met veel input van ervaringsdeskundigen uit bedrijfsleven en andere organisaties. Bedrijven worden uitgenodigd met het concept aan de slag te gaan en hun ervaringen te delen.

De OESO-richtlijnen schrijven voor dat bedrijven op een betekenisvolle manier in dialoog gaan met stakeholders, die direct of indirect de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten ondervinden. Het is echter onvoldoende duidelijk wat ‘betekenisvol’ precies betekent, hoe een betekenisvolle dialoog op te zetten en op welke manier deze op te schalen. In het voorlopig conceptontwerp staan overwegingen, kernwaarden, randvoorwaarden en de acties die een bedrijf kan ondernemen om een betekenisvolle dialoog te voeren.

Indien een bedrijf alle elementen uit het conceptontwerp integraal meeneemt n in onderling verband afweegt, kan een dialoog worden voorbereid, uitgevoerd en opgevolgd op een manier die betekenisvol is voor alle betrokken partijen. Het gaat daarbij om met elkaar samenhangende elementen rond de business case (intrinsiek; wetgeving; bedrijfseconomisch), criteria (commitment; inclusie van stakeholders; transparantie) en elementen die samenhangen met de voorbereiding en uitvoering van de dialoog.

400 lessen

In de voorbereiding zijn meer dan 400 lessen opgetekend aan de hand van literatuuronderzoek, interviews en praktijkvoorbeelden. Ook hebben een focusgroep met bedrijven uit verschillende sectoren en een internationale klankbordgroep meegedacht over het onderwerp en hun input gegeven. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van brancheverenigingen, vakbonden, ngo’s en andere organisaties, die hun kennis en expertise inbrengen op het gebied van dialoog in internationale ketens.

Pilots

De komende periode wordt het conceptontwerp in diverse pilots getoetst en verder verfijnd. De SER roept bedrijven op gebruik te maken van het voorlopig conceptontwerp en hun ervaringen hiermee te delen. Bedrijven kunnen contact opnemen met Amy Eaglestone (SER).

Twee typen dialogen

et conceptontwerp is voornamelijk van toepassing op twee typen dialogen: multi-stakeholderdialogen in Nederland of het buitenland binnen productie-/ toeleveringsketens en interventiegesprekken.

Multi-stakeholderdialogen zijn vaak breed van onderwerp en gericht op de langere termijn. Er is veel aandacht voor het bouwen aan onderling vertrouwen, het ontwerpen van een inclusief proces en de samenwerking tussen partijen met tegengestelde belangen. Interventiegesprekken zijn gericht op het oplossen van een specifiek probleem op de korte termijn. Hierbij zijn met name van belang: transparantie tussen partijen, gelijkwaardig contact, kennis over het vermeende issue en duidelijke interne processen om tot een oplossing te komen.