Greenpeace vindt het uiterst merkwaardig dat het kabinet wel de risico’s erkent die kleven aan het gebruik van gentechnologie in de landbouw en voedingsindustrie, maar vervolgens het voorzorgsprincipe niet toepast. Genetisch gemanipuleerde producten staan al op het veld en liggen op het schap, terwijl niemand precies kan voorspellen wat de effecten zijn van het knutselen op DNA-niveau.

Over het gebruik van gentechnologie in voeding en in de landbouw bestaat een wetenschappelijke controverse. Zo blijkt uit het rapport Crops of Uncertain Nature? van het Wageningse onderzoeksinstituut Plant Research International, dat er in de wetenschap nog een groot aantal onzekerheden en kennislacunes zijn bij het genetisch manipuleren van gewassen.

Ook het kabinet wijst er in de Integrale Beleidsnota Biotechnologie op dat er onbedoelde effecten zijn bij het gebruik van genetische manipulatie. Mogelijke effecten, zo blijkt uit de nota, zijn het ontstaan van nieuwe allergenen en bacteriën en schadelijke veranderingen van organismen.

Alhoewel het voorzorgsprincipe een belangrijk uitgangspunt van de nota is, vertaalt het kabinet dit principe volgens Greenpeace niet in concrete maatregelen. Het toepassen van genetisch gemanipuleerde organismen in het milieu en in de voeding gaat onverminderd door. Greenpeace pleit voor een strikte handhaving van het voorzorgsprincipe: voorkomen is beter dan genezen.

Ronduit teleurstellend vindt Greenpeace de wijze waarop het kabinet omgaat met het maatschappelijk debat waar de kamer al in 1999 om gevraagd heeft. Het kabinet erkent de noodzaak van een maatschappelijk debat, maar formuleert wel eerst beleid voordat het debat gevoerd is. Het kabinet heeft aangekondigd het debat in 2001 te willen voeren terwijl de nota nu al is opgesteld.

Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Europese consumenten genetisch gemanipuleerde producten afwijst. Waar de politiek het laat afweten, heeft de voedingsindustrie zijn conclusie al getrokken uit de houding van de consument. Steeds meer grote voedingsbedrijven besluiten om geen genetische grondstoffen te gebruiken bij hun productie. Het kabinet slaagt er volgens Greenpeace echter niet in de vrijheid van burgers om te kiezen voor gentech-vrij voedsel te waarborgen, en komt niet verder dan het -stimuleren’ van certificering en etikettering. Greenpeace maakt uit de nota valt op dat het kabinet een berustende houding aanneemt. Biotechnologische ontwikkelingen zijn toch niet meer tegen te houden omdat ze plaats vinden in een mondiaal kader, zo stelt het kabinet. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk en Italië blokkeert echter al twee jaar met succes de toelating van gentechprodukten tot de Europese markt. Greenpeace roept de politiek op om zich bij deze landen aan te sluiten. Nu bevindt Nederland zich, waar het gaat om bescherming van het milieu en de consument tegen de risico’s van genetisch gemanipuleerd voedsel en landbouwproducten, volgens Greenpeace in de Europese achterhoede. Op de website van Greenpeace treft u een samenvatting van het rapport “Crops of Uncertain Nature?”aan