Winter zegt niet dat de meerderheid van de commissarissen onafhankelijk moet zijn. Die meerderheid wordt alleen gewenst voor de drie genoemde gebieden omdat de belangen hier tegenstrijdig kunnen zijn. Te denken valt aan de grootaandeelhouder/commissaris of de werknemer/commissaris. Deze mogen voor de genoemde gebieden wel meebeslissen, als de meerderheid die over die besluiten gaat maar onafhankelijk is.

Binnen de Europese Unie worden nu ongeveer veertig codes voor verantwoord ondernemingsbestuur gehanteerd. Volgens Winter is het te vroeg voor één Europese code voor corporate governance. Het vennootschapsrecht, waar goed ondernemingsbestuur op gebaseerd moet zijn, verschilt nog te veel tussen de lidstaten. Winter vraagt zich ook af of harmonisatie noodzakelijk is. Wel adviseert hij om gestructureerd overleg over ondernemingsbestuur te starten binnen de Unie, met alle betrokkenen, zodat waar mogelijk convergentie van beleid ontstaat.

De groep-Winter adviseert nu slechts over vier concrete onderdelen van ‘corporate governance’: de bekendmaking van de gebruikte structuur voor ondernemingsbestuur door een bedrijf, de positie van de aandeelhouders, verantwoordelijkheden en afspraken op bestuursniveau en toezicht op boekhoudpraktijken. Het advies behelst voor al die onderwerpen meer transparantie, zodat alle betrokkenen zich eenvoudig kunnen vergewissen van de gebruikte regels en gebruiken voor corporate governance en van bepaalde afspraken binnen een bedrijf, zoals over beloning van bestuurders.

Verder moeten bedrijven die niet aan de wensen voor verantwoord ondernemingsbestuur voldoen uitleggen waarom ze van de regels afwijken. Het is dan aan de aandeelhouders om het bestuur daarover ter verantwoording te roepen.

Winter gelooft in dit verband niet in harde, strafrechtelijke sancties, maar wel in ‘het zelfreinigend vermogen van de markt’ bij voldoende transparantie. Wel stelt hij voor om bestuurders die zich misdragen of die misleidende financiële informatie verspreiden uit te sluiten van functies als bestuurder of commissaris binnen de Unie.