De Tweede Kamer heeft 5 oktober 2016 een algemeen overleg over het zeer actuele thema circulaire economie. FME heeft daarom de Tweede Kamer een brief gestuurd met haar standpunt over het: ‘Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050’, het SER advies ‘Circulaire economie, geen tijd te verliezen’ en het EU Package Circulair Economy.

FME geeft aan bereid te zijn een grondstoffenakkoord te sluiten met het Kabinet en dringt er op aan werk te maken van:

  • een kennisplein grondstoffen;
  • maatschappelijk verantwoord inkopen;
  • en de financierbaarheid van circulaire verdienmodellen.

Het Kabinet wordt gevraagd zich in Europa in te zetten producentenverantwoordelijkheid niet uit te breiden en ervoor te waken dat grondstoffen recycling niet wordt belemmerd door regels omtrent chemische stoffen (REACH).

FME is voorstander van de omschakeling van een lineaire naar circulaire economie voor efficiënt en effectief gebruik van grondstoffen. Als de circulaire economie goed wordt ontwikkeld kan de maakindustrie haar bijdrage leveren aan: behalen van milieudoelen, duurzame economische groei en het creëren van banen. FME vraagt de Tweede Kamer om er op te letten dat de grondstoffenakkoorden die het Kabinet gaat sluiten zich niet beperken tot het sluiten van materiaalkringlopen maar de Nederlandse industrie daadwerkelijk versterkt. FME heeft daarom voorgesteld : Nederland Maakt! en de Smart Industry Actieagenda te koppelen aan een grondstoffenakkoord.

In de brief gaat FME ook in op zaken die de circulaire economie belemmeren: inkopen op prijs in plaats van kwaliteit, onduidelijkheid rondom duurzaamheidclaims en de noodzaak om de leveringszekerheid van kritische grondstoffen (zeldzame aardmetalen) te vergroten.

Over de Europese plannen met betrekking tot nieuwe wet- en regelgeving is FME kritisch. De voorgenomen uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid lost niets op. FME vindt dat iedereen moet bijdragen aan het recyclingproces. FME vindt de aandacht voor Ecodesign onevenredig groot. Hier is al veel gebeurt en er zijn afvalstromen met grote volumes waar nu juist te weinig aandacht voor is. Ook constateert FME  dat er een oplossing nodig is voor het gevaarlijke stoffenbeleid (REACH) dat botst met de wens om  afvalstromen (die gevaarlijke stoffen kunnen bevatten) te recyclen. Tenslotte bevat de brief ook bijdragen van FME branches: Envaqua, Metalen Verpakkingen Nederland, FPT-VIMAG en VNMI.

Download de brief (pdf) | FME standpunt Algemeen Overleg Circulaire Economie