Derde voortgangsrapportage: “Bedrijfsleven goed op weg met de Sustainable Development Goals”

Bedrijven zijn goed op weg met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat blijkt uit de SDG rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’. Het versnellen van oplossingen is echter een belangrijke volgende stap.

Het deel over de voortgang van de SDG’s bij het bedrijfsleven en financiële instellingen is opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van Verbond van Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW), Midden en Kleinbedrijf Nederland (MKB-Nederland) en Global Compact Netwerk Nederland.

We zijn drie jaar ‘onderweg’ sinds de ondertekening van de Agenda 2030 met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen  (SDGs). De SDGs maken veel positieve energie en dynamiek los. Ze worden binnen het Nederlandse bedrijfsleven breed gedragen. De mentaliteit van veel Nederlandse ondernemers is: niet wachten, maar doen vanuit een blik naar buiten en op de toekomst gericht. In dit deel vanuit ‘bedrijfsleven en financiële instellingen’ zoomen we in op drie aspecten:

  • Ten eerste delen we inzichten over de bijdrage van bedrijven aan de SDG-agenda: waar staan we?
  • Ten tweede benoemen we next steps die nodig zijn om de SDGs tijdig te halen
  • Ten derde belichten we de noodzaak om te komen tot het versnellen van oplossingen.

De bijdrage van bedrijven aan de SDGs

We constateren dat veel ondernemers een belangrijke bijdrage leveren aan de SDGs,
op velerlei terreinen. In de publicatie Global Challenges, Dutch Solutions (editie 2018), brengen we tal van
voorbeelden van bedrijven naar voren, maar ook van branches die met hun vele (MKB) bedrijven in toenemende mate bijdragen aan de SDG-agenda. We delen in die publicatie kennis en ervaringen via interviews, best practices, en verwijzen naar concrete projecten en organisaties. Ook is er een stappenplan voor bedrijven die met de SDGs aan de slag willen gelanceerd waarbij bedrijven worden ondersteund om in 10 stappen een route te bewandelen waarmee ze de SDGs in lijn kunnen brengen met de eigen bedrijfsstrategie en stappen voorwaarts kunnen zetten. Daarmee dragen we bij aan het inspireren van ondernemers door ondernemers als het gaat om de SDGs.

De SDGs worden door het bedrijfsleven gezien als dé wereldagenda tot en met 2030 en als kader. Niet alleen voor ons land, maar voor nog 192 landen in de wereld die net als wij zoeken naar oplossingen voor de ‘global challenges’ waar we wereldwijd voor staan. Het biedt kansen én spoort tegelijkertijd aan om zelf bij te dragen aan de doelen en onze eigen ‘voetafdruk’ te verminderen. De uitdaging is om meer toegevoegde waarde te leveren met relatief minder grondstoffen en energie, een lagere belasting van het milieu en betere sociale condities. Dat vraagt een fundamenteel andere aanpak, innovaties, investeringen en systeemveranderingen. Transities zijn noodzakelijk.

Van fossiel naar duurzaam, van analoog naar digitaal, van regionaal naar mondiaal, van een wegwerpeconomie naar een circulaire economie. Het bedrijfsleven wordt uitgedaagd om op een nieuw ‘level’ te acteren en om samen met overheden en partners te investeren in transformaties gericht op duurzame, samenhangende oplossingen bezien vanuit een internationaal perspectief. Focus ligt op de hiervoor noodzakelijke investeringsagenda, met initiatieven als Invest-NL, op maatschappelijke vraagstukken in het
vernieuwde topsectorenbeleid en op een versnellingsagenda voor de circulaire economie en klimaatinnovaties. ‘Het kan en het moet’, is het motto.

Uit de SDG voortgangsrapportage ‘Bedrijven op weg naar 2030’ van eind 2018 blijkt dat een toenemend aantal bedrijven werk maakt van de SDGs. Dit in combinatie met de 10 GuidingPrinciples vanuit de Verenigde Naties (VN) op het gebied van milieu, arbeid, mensenrechten en anticorruptie. Onderzoek binnen
het netwerk van Global Compact Nederland (bedrijfslevenplatform van de VN) maakt dat zichtbaar. Waar in 2016 nog 68 % van de onderzochte bedrijven aangaf werk te maken van de genoemde GuidingPrinciples en de SDGs, was dat percentage in 2017 gestegen tot 89 %. Zo worden vaker statements van het hoger management weergegeven in jaarverslagen, wordt bewuster gewerkt aan de vraag ‘hoe’ bij te dragen aan de SDGs en worden de ondernomen acties of bedrijfsactiviteiten die de SDGs helpen bevorderen meer
omschreven.

Wereldwijd zien we dat Nederland een goede uitgangspositie heeft. Ons land heeft de 11e positie op het ‘SDG Index & Dashboard’. Daarmee bevindt Nederland zich in de koplopersgroep. Tegelijkertijd zijn next steps nodig om de SDGs tijdig en in volle omvang te realiseren. Global challenges, Dutch solutions
Ondernemers en hun inzet voor de Sustainable Development Goals ondernemers inspireren ondernemers

Next steps

De genoemde SDG voortgangsrapportage noemt een viertal next steps die nodig zijn;

  • Meer kruisbestuiving tussen de verschillende bedrijven – multinationaal en MKB – en samenwerking binnen sectoren en in de waardeketen om verdere stappen te zetten;
  • Het versterken van de lijn ‘van bewustwording naar impact’ omdat we nog diverse gradaties zien in ‘hoe’ bedrijven bijdragen aan de SDG agenda;
  • Het wereldwijd opschalen van oplossingen via partnerschappen;
  • Ervoor zorgen dat bedrijven als het gaat om ‘tools en reporting’ door de bomen het bos kunnen blijven zien, ook vanuit de overheid zoals destijds ook MVO werd gestimuleerd, in het bijzonder geldt dit voor het MKB en branches.

We zien op vele fronten initiatieven om die ‘next steps’ te zetten. Bijvoorbeeld vanuit het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW waarin ook wordt samengewerkt met de 8 multinationale ondernemingen die zich verenigen in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) en zich sterk richten op de SDGs. Ondernemers in het Groene Groeiers netwerk bieden via een digitale community uitdagingen aan op het gebied van circulaire producten en processen, de energietransitie en biodiversiteit. Andere ondernemers – groot en klein, uit alle bedrijfstakken – kunnen op die uitdagingen inschrijven. Het netwerk richt zich daarmee op
concrete actie. Dit zien we ook bij MVO Nederland. Zij lanceerden de tool SDG relevance tracker om bedrijven in staat te stellen te checken welke SDGs het meest relevant zijn voor hun bedrijven. Met meerdere partners wordt nu gewerkt aan het vertalen van deze tool naar een – ook voor het MKB gebruiksvriendelijke – ‘SDG impact tracker’.

Een ander initiatief betreft dat van MKB-Nederland met het project ‘MKB toegankelijk’, waarmee branches en ondernemers worden ondersteund met oplossingen om hun zaak toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Ook zien we bij financiële instellingen concrete actie, zo nemen ze initiatief om investeringen en financieringsbronnen sneller bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld bij Green Bond Principles, daarbij is een SDG-mapping gemaakt van het raamwerk dat door zowel bedrijven als investeerders wordt gebruikt bij de uitgifte van duurzame obligaties.

Versnellen van oplossingen nodig

Naast de next steps, is meer nodig, te weten het versnellen van oplossingen. Meer voorlichting over de SDGs,
kennisdeling en ondersteuning voor branches en bedrijven om de SDGs te vertalen naar de eigen bedrijfsvoering helpt dan. We zien daarin een belangrijke rol weggelegd voor de overheid om te faciliteren. We doen een beroep op de overheid om daarbij haar rol te pakken. Immers nog lang niet iedereen, ook niet binnen het bedrijfsleven als geheel, is al voldoende vertrouwd met de SDGs. Daarin ligt nog altijd een belangrijke opdracht om gezamenlijk werk van te maken.

 

Share Button