Pieter Kroon, hoofd public affairs van de ING Groep, lichtte vervolgens toe dat MVO een door de Raad van Bestuur van ING erkend strategisch issue is en dat ING er transparant over wil rapporteren en grote waarde hecht aan een verificatie door een accountant. Kroon merkte wel op dat accountants wat hem betreft snel actie moeten ondernemen, omdat anders anderen deze rol van hen zullen overnemen. Ook zei hij dat auditors contact moeten zoeken met materiedeskundigen. “Accountants zijn de slippendragers van specialisten”, zo citeerde hij met instemming een bekende uitspraak van wijlen professor Karel Wilschut, een goeroe in de ontwikkeling van een algemene auditing theorie.

Hoe over MVO-rapportering en de controle daarvan wordt gedacht door anderen blijkt uit de resultaten op onze poll. (Noot van de redactie: deze poll is natuurlijk “gekleurd” omdat deze poll op de accountingweb site stond en overwegend accountants als deelnemers heeft gehad!).

Stelling 1
Wie A zegt moet B zeggen (1): ondernemingen die beweren -maatschappelijk verantwoord (of -duurzaam’)’ te ondernemen, moeten daarover volledig transparant zijn via een MVO-verslag.

Score:
* twijfel tussen eens en oneens: 1 %
* volstrekt oneens: 4 %
* oneens: 8 %
* volstrekt eens: 51 %
* eens: 35 %

Stelling 2
Wie A zegt moet B zeggen (2): een MVO-verslag dient op deskundige en objectieve wijze te worden gecontroleerd door een onafhankelijke derde.

Score:
* twijfel tussen eens en oneens: 10 %
* volstrekt oneens: 2 %
* oneens: 33 %
* volstrekt eens: 13 %
* eens: 42 %

Stelling 3
Een MVO-verslag is een hype, of hoogstens een PR-exercitie van ondernemingen.

Score:
* twijfel tussen eens en oneens: 15 %
* volstrekt oneens: 14 %
* oneens: 2 %
* volstrekt eens: 49 %
* eens: 19 %

De volgende spreker was Wijnand Duyvendak, tot voor kort directeur van Milieudefensie en thans kandidaat Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Duyvendak stelde dat het SER-advies over MVO en verslaglegging niet ver genoeg gaat en dat er bindende regels moeten komen voor bedrijven en sancties indien ze zich niet aan die regels houden. Voor accountants ziet Duyvendak zeker een rol weggelegd bij het controleren van de informatie in maatschappelijke verslagen, daarvoor moeten accountants echter wel het een en ander bij leren en een passend normenkader helpen ontwikkelen.

Interessant is de uitslag van de -poll’ op dit punt. Bij stelling 4 komt het volgende beeld naar voren over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de accountant in dit verband:

Stelling 4
Een accountant bezit de maatschappelijk vereiste kwaliteiten voor het geven van een verklaring bij een MVO-verslag (aannemend dat hij/zij goed met andere materie-deskundigen samenwerkt).

Score:
* twijfel tussen eens en oneens: 8 %
* volstrekt oneens: 7 %
* oneens: 29 %
* volstrekt eens: 26 %
* eens: 31 %

Volgens de spreker moet ten aanzien van MVO-verslagen wel een volstrekte scheiding worden aangebracht tussen controle en adviestaken. Hij beloofde zijn publiek tenslotte dat de verplichte maatschappelijke verslaggeving op de politieke agenda zal blijven als hij eenmaal in de Kamer zit, dit ter ondersteuning van de Initiatiefwet van GroenLinks en PvdA.

Jacqueline Cramer is onder meer kroonlid van de SER en verdedigde het SER-advies over MVO-verslaggeving dan ook: “verslaglegging gaat zover als zoiets in Nederland kan gaan.” Dus bepleit zij een grote rol voor het particulier iniatief van ondernemers. Als programmamanager van het NIDO (Nationaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) ontvouwde zij vervolgens onderzoek naar de MVO praktijk bij een 20-tal Nederlandse ondernemingen, en de leereffecten daarbij opgedaan. Van accountants verwacht zij dat die in staat zijn om te kunnen beoordelen of verslaggeving op de gebieden people en planet in orde is. Maar aangezien standaards en een normenkader nog ontbreken, zal dat niet zo eenvoudig zijn. Accountants zullen ten aanzien van people en planet dan nog het nodige moeten bij leren.

Marcel Pheijffer, hoogleraar Forensische accountancy aan de Universiteit Leiden en Universiteit Nyenrode, constateerde dat het ontbreken van relevante en aanvaardbare criteria voor MVO op z’n minst een probleem is en dat accountants zich op glad ijs begeven als ze toch in de controle van maatschappelijke verslaggeving stappen.

Interessant is stelling 5 in dit verband waaruit blijkt dat 60% van de stemmers deze visie niet deelt:

Stelling 5
Ik ben van mening dat door het ontbreken van algemeen aanvaarde criteria voor de inhoud van het MVO-verslag een accountant geen controle-opdracht kan aanvaarden.

Score:
* twijfel tussen eens en oneens: 2 %
* volstrekt oneens: 14 %
* oneens: 46 %
* volstrekt eens: 11 %
* eens: 27 %

De Limperg Dag werd afgesloten met het uitreiken van de Limperg- penning, dit keer aan prof. dr. R. Soeting RA voor zijn grote verdiensten op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek in de accountancy.