Met de oprichting van het Business Platform in 2002 heeft de christelijke ontwikkelingsorga-nisatie Woord en Daad steeds één doel voor ogen gehad: kennis en ervaring van Neder-landse ondernemers benutten voor werkgelegenheidsprojecten in het Zuiden. Dat dit con-cept werkt, blijkt wel uit de projecten die sinds 2002 door het Business Platform zijn gereali-seerd: 3 vakscholen, 9 Job & Business centers, 55 microbedrijfjes en 25 MKB-bedrijven. Het Business Platform telt in totaal, gezamenlijk met TEAR fund en ZOA vluchtelingenzorg 110 leden.

MKB-unit opgericht
Uit een eind 2005 gehouden evaluatie bleek echter de opzet van MKB-bedrijven achter te blijven bij de opzet van microkredietbedrijfjes. De opzet van MKB-bedrijven blijkt een kennis-intensief en uitdagend traject te zijn. Om de MKB-ontwikkeling verder vorm te geven is bin-nen Woord en Daad een MKB-unit opgezet met Gert Wiggelinkhuijsen als coördinator. Gert, tot voor kort als ondernemer verantwoordelijk voor een middelgroot ICT-bedrijf, is de motor achter MKB-ontwikkeling in het Zuiden.
Elk project zal door een klein en slagvaardig team, bestaande uit maximaal drie onderne-mers uit het Business Platform, begeleid worden. De ondernemers denken mee bij de opzet van de business plannen en adviseren en begeleiden het project vanuit Nederland. Indien nodig bezoeken zij het project.
Gert Wiggelinkhuijsen zal de projectteams coördineren en de partners van Woord en Daad in het Zuiden helpen bij de opstart van een business support-organisatie.

Voorzitter en vice-voorzitter Business Platform benoemd
In het kader van verdere professionalisering en uitbouw van het Business Platform, heeft een tweetal benoemingen plaatsgevonden. De ondernemers Kees van den Berg en Wim Eikel-boom (beiden lid van de coördinatiegroep) zijn benoemd tot respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter. Zij zullen ‘het gezicht’ van het Platform vormen.

Positieve effecten voor de armen in het Zuiden
Door deze versterkingen en uitbreiding kunnen bestaande en nieuwe projecten effectiever worden begeleid en uitgevoerd. Het Business Platform kan zo bij meer projecten worden ingezet waardoor nóg meer armen in het Zuiden worden bereikt.