AFM concludeert onvoldoende naleving ondernemingen van ‘Besluit bekendmaking niet-financiële informatie’

Uit een eind vorig jaar (2018) gepubliceerd onderzoeksrapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat bij de 89 ondernemingen de rapportage over de diverse niet-financiële aspecten beter kan en moet. Het ‘Besluit bekendmaking niet-financiële informatie’ (op basis van de EU Directive: ‘Disclosure of non-financial information and diversity’) wordt niet op alle onderdelen nageleefd.

Achtergrond

De AFM moedigt ondernemingen sinds 2013 aan vrijwillig over niet-financiële zaken te rapporteren langs de lijn van geïntegreerde verslaggeving: het rapporteren van relevante financiële en niet-financiële informatie in de jaarlijkse verslaggeving. Met ingang van het boekjaar 2017 dienen grote organisaties van openbaar belang met meer dan 500 werknemers als gevolg van de uitvaardiging van het ‘Besluit bekendmaking niet-financiële informatie’ (Besluit) verplicht over deze onderwerpen te rapporteren in het bestuursverslag, als onderdeel van de jaarlijkse verslaggeving. Daarnaast dienen de grote beursgenoteerde ondernemingen nu ook over diversiteit te rapporteren conform het ‘Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid’ (Besluit diversiteit).

Vooruitlopend op deze nieuwe wettelijke verplichtingen heeft de AFM in 2017 een verkenning uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het Besluit. In 2018 heeft de AFM bij alle 89 ondernemingen die vallen onder de reikwijdte van het Besluit onderzoek gedaan naar hoe deze ondernemingen invulling aan het Besluit en het Besluit diversiteit hebben gegeven in hun bestuursverslag over 2017. Ten aanzien van het Besluit heeft de AFM daarbij ook de EU-richtsnoeren in aanmerking genomen. Daarnaast heeft de AFM bekeken in hoeverre de aanbevelingen van de TCFD door deze 89 ondernemingen zijn toegepast in hun verslaggeving over 2017. Tot slot heeft de AFM gekeken naar de rol van de accountant.

Het onderzoek laat zien dat bij de 89 ondernemingen de rapportage over de diverse niet-financiële aspecten beter kan en moet. De AFM constateert dat:

  • het Besluit niet op alle onderdelen wordt nageleefd;
  • ondernemingen niet-financiële informatie relevanter, meer vergelijkbaar en evenwichtiger kunnen rapporteren;
  • ondernemingen meer en breder over diversiteit moeten rapporteren;
  • ondernemingen in toenemende mate over SDG’s rapporteren, maar dat de toepassing van de aanbevelingen TCFD achterblijft;
  • steeds meer ondernemingen hun niet-financiële informatie aan een separaat onderzoek van de accountant onderwerpen.

Lees het volledige artikel

Share Button