Het duurzaamheidsverslag van ABN AMRO, dat zowel in het Nederlands als Engels is uitgebracht, scoort naar het oordeel van de jury zeer hoog op het punt van volledigheid van informatie. De belangrijkste prestatiegegevens en het profiel van de onderneming, van belang voor de context van de informatie, worden helder beschreven. Een volwassen verslag met een goede balans tussen economische, sociale en milieu-aspecten en met duidelijke doelstellingen en ambities naar de toekomst.
Het verslag vermeldt duidelijk met welke stakeholders de dialoog wordt aangegaan en hoe dit heeft geleid tot aanpassingen van de gepresenteerde informatie. Tevens wordt door ABN AMRO ingegaan op dilemma’s en schuwt men niet daarbij ook de negatieve zaken te belichten.

Focus op prestatie-indicatoren
De jury heeft geconstateerd dat de gemiddelde kwaliteit van de verslagen wederom is gestegen, waarbij vooral de nieuwkomers uit het voorgaande jaar een flinke verbeterslag hebben gemaakt. Zaken als inbedding van MVO-beleid, governance-structuur, gedragscode, reikwijdte van het verslag en resultaten en doelstellingen zijn thans gemeengoed geworden. Elementen die achter blijven zijn de informatie over communicatie met zgn. stakeholders en de invloed hiervan op het MVO-beleid. Ook over dilemma’s waar het bedrijf mee worstelt en hoe daarmee wordt omgegaan wordt nog weinig informatie gegeven.

Gezien de toenemende omvang van de verslagen raadt de jury de bedrijven aan in de verslagen een duidelijke focus aan te brengen op de belangrijkste prestatie-indicatoren. Dit met het oog op de leesbaarheid en toegankelijkheid van de verslagen. Ook hierbij kan een goede dialoog met stakeholders helpen.