De laatste vijf jaar is het aantal ISO 14001-gecertificeerde organisaties sterk toegenomen. Dit heeft nu geleid tot de mijlpaal van 2000 ISO 14001-certificaten in Nederland. In totaal vallen er ruim 4.500 vestigingen onder deze certificaten. De certificaten zijn afgegeven door twintig bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen.  Het 2000ste bij SCCM geregistreerde ISO 14001-certificaat is door een van hen uitgereikt aan Stafier Holland in Zevenaar. 

De groeiende belangstelling voor certificatie van het milieumanagementsysteem heeft een aantal redenen. Veel  organisaties gebruiken het milieumanagementsysteem om systematisch invulling te geven aan duurzaam ondernemen. Milieu is voor veel organisaties een belangrijke pijler van het duurzaamheidsbeleid. De eigen wens om duurzaam te ondernemen wordt vaak gestimuleerd door vragen van afnemers. Bijvoorbeeld in het kader van duurzaam inkopen waarbij een ISO 14001-certificaat tot een betere concurrentiepositie leidt. Een milieumanagementsysteem is er op gericht om de milieuprestaties  systematisch op een hoger peil te brengen, risico’s te beheersen en de naleving van wet- en regelgeving te borgen. De relatie met de overheid is voor veel organisaties ook een belangrijke reden om een milieumanagementsysteem in te voeren en te laten certificeren. 

Ter gelegenheid van deze mijlpaal geeft SCCM een digitaal magazine uit. In het magazine komen naast gecertificeerde organisaties, in het bijzonder het 2000ste bedrijf,  ook inkopers, overheden en certificatie-instellingen aan het woord. Naast de voordelen die gecertificeerde organisaties zelf ervaren is er aandacht voor het gebruik van het certificaat in de relatie met afnemers en overheden. SCCM heeft in het kader van het 2000ste ISO 14001-certificaat een onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde ISO 14001. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat terug te vinden in het digitale magazine. 

SCCM werkt samen met het bedrijfsleven, overheden, certificatie-instellingen en andere belanghebbenden aan een eenduidig en gewaardeerd certificaat voor ISO 14001 (milieu), EMAS (milieu), ISO 50001 (energie) en OHSAS 18001 (arbo). SCCM stelt daarvoor onder andere de certificatieschema’s op die de aangesloten certificatie-instellingen hanteren. Alle activiteiten van SCCM zijn gericht op het gebruik van managementsystemen om de prestaties van bedrijven en organisaties te verbeteren, risico’s te beperken en de relatie met klanten en overheden te versterken.