Sinds begin dit jaar anticipeert de werkgroep duurzaamheid van de NBvB op de toekomstige eisen van afnemers van Openbaar Groenproducten. Vanaf 2010 is de landelijke overheid van plan 100% duurzaam in te kopen, van lagere overheden wordt verwacht dat zij 50% duurzaam inkopen.

SenterNovem is gevraagd criteria op te stellen waaraan bedrijven en gewassen moeten voldoen, zodat zijn als ‘voldoende duurzaam’ erkend worden. De werkgroep kon zich niet vinden in de opgestelde conceptcriteria: Op basis hiervan zou slechts 5% van de Nederlandse boomkwekerijsector voldoende duurzaam zijn. Dit doet geen recht aan de grote milieuprestaties die de sector tussen 1998 en 2005 heeft laten zien: Vermindering van de milieubelasting met 79%! Samen met LTO wordt een programma ontwikkeld dat moeten leiden tot een beter perspectief.