Het onderzoeksteam bestond tevens uit Marcel van Marrewijk, initiatiefnemer van de Europese onderzoekgroep die het European Corporate Sustainability Framework heeft opgeleverd, Wim De Cleyn, lead auditor EFQM model en Joke Timmers, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De nieuwe variant onderscheidt zich van het traditionele EFQM model door de introductie van een ontwikkelingsperspectief. Ontwikkelingen worden onder meer herkend aan de verschillende ambitieniveaus van organisatie en de daarmee samenhangende waardensystemen. Zo kunnen ambities ten aanzien van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen adequaat gedefinieerd worden aan de hand van dergelijke ambities/waardensystemen:

* Maatschappelijk aanvaardbaar [orde – de wet volgend]: In deze context betreft MVO het bijdragen aan de maatschappelijke welvaart, daarbij opererend binnen de regels die de autoriteiten hebben gesteld. Daarnaast kunnen organisaties zich ook geroepen voelen te handelen vanuit het rentmeesterschap of liefdadigheid. MVO wordt binnen deze context beschouwd als een plicht of als goed burgerschap.
* Winstgedreven [succes]: MVO impliceert in deze context de introductie van sociale, ethische en ecologische beoordelingscriteria in de bedrijfsvoering, mits deze uiteindelijk bijdragen tot een verbetering van de financiële resultaten. MVO wordt geaccepteerd en toegepast wanneer deze aantoonbaar verbeteringen oplevert op het gebied van reputatie, arbeidsproductiviteit, consumententrouw, beurswaarde, et cetera.
* Maatschappelijk geëngageerd [gemeenschap]: In deze context impliceert MVO het balanceren van de economische, ecologische en sociale belangen, daarbij voorbijgaand aan de minimale wettelijke verplichtingen en financiële overwegingen. MVO wordt nadrukkelijk geïnspireerd vanuit menselijke waarden, sociale verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de natuurlijke omgeving.
* Integraal [synergie]: MVO staat hier voor de zoektocht naar goed gebalanceerde, functionele oplossingen die economische, sociale en ecologische waarde opleveren, bij het eigen bedrijf alsmede bij haar belanghebbenden (together win). MVO wordt nagestreefd vanuit de overtuiging dat duurzaamheid nastrevenswaardig is en wordt beschouwd als de vanzelfsprekende weg naar progressie.

Evenzo kan ook -Excellentie’ gedefinieerd worden vanuit verschillende waardesystemen. Het team koos voor twee niveaus, aangeduid als resource- of shareholder georiënteerd en stakeholder georiënteerd, waarbij de ontwikkelingsniveaus Orde en Succes de basis vormen voor de stakeholder-benadering en Gemeenschap en Synergie het fundament bieden aan de stakeholders-benadering:

Ã?? Met name gericht op eigenaren, vanuit zowel financieel als bestuurlijk perspectief, betekent excellentie het optimaal aanwenden van productiemiddelen [mens, grondstof en kapitaal] alsmede optimaal gebruik maken van kennis, informatie en marktmogelijkheden, om zodoende maximale (financiële) resultaten te behalen. De focus van de organisatie is met name gericht op personen en middelen waarover zij directe bevoegdheden of controle hebben.

Ã?? Een organisatie streeft naar excellentie wanneer zij haar materieel, commercieel, socialisatie en intellectueel vermogen optimaliseert, niet alleen intern, maar ook door uitwisseling van vermogens met externe stakeholders. Door economische waarde te realiseren en waarde toe te voegen aan mens, maatschappij en natuurlijk milieu realiseert de organisatie haar doelstellingen alsmede die van haar stakeholders.

De methodiek bestaat uit twee op bovenstaande definities toegesneden EFQM formats. Gebruikers kunnen kiezen voor uitsluitend de basiskwaliteit, of door beide assessments of audits uit te voeren, de meer ambitieuze benaderingen van kwaliteit en duurzaamheid.